KHO THƯ VIỆN 🔎

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         249 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DUY TÂNMARKETING ĐỊA PHƯ ƠNG NHẦM THƯ HỨT VÓN ĐẤU Tư TRỰC TĨÉP NƯỚC NGOÀT (FDT) Ở TỈNH QUẢNG NAMLUẬN ÁN TIÉN SÌ

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam QUÀN TRỊ KINH DOANHDÀ NÂNG, NĂM 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC DUY TÂNMARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHÀM THU HÚT VÓN ĐẦU TU TRỤC TIÉP NƯỚC NGOÀI (F

D1) Ờ TỈNH QUẢNG NAMChuyên ngành: Quàn trị kỉnh doanh Mà số: 9340101LUẠN ẤN TIÉN sỉ QUÁN TRỊ KINH DOANHNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:DÀ NẤNG, NÃM 2021LỜI C Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

AM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của liêng tỏi.Các sổ liệu và kết quá nghiên cửu trong luận án này là trung thực và không trùng lạ

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

p với các đề tài khác.DáNỗng. ngày tháng 10 nởnì 2021TẤC GIANguyền Ngọc Thuyên-MỤC LỤC MỞ ĐẤU.........................................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DUY TÂNMARKETING ĐỊA PHƯ ƠNG NHẦM THƯ HỨT VÓN ĐẤU Tư TRỰC TĨÉP NƯỚC NGOÀT (FDT) Ở TỈNH QUẢNG NAMLUẬN ÁN TIÉN SÌ

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Namhiên cứu. phạm vi nghiên cứu.......................44.Phương pháp nghiên cứu.........................................45.Đóng góp cũa Luận ân..........

.................................66.Kết cấu cùa Luận án............................................7CHƯƠNG 1 TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƯU VẺ MARKETI Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

NG DỊA PHƯƠNG........................................................X1.1.Tống quan các công trình nghiên cứu liên quan don dề tài.....8/. /. /. Nhóm

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

các công trình củatác già quốc tế tiêu hiểu........81.1.2.Nhóm các công trình cuatác gia trong nưởc................131.2.Khuâng trồng nghiên cứu......

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DUY TÂNMARKETING ĐỊA PHƯ ƠNG NHẦM THƯ HỨT VÓN ĐẤU Tư TRỰC TĨÉP NƯỚC NGOÀT (FDT) Ở TỈNH QUẢNG NAMLUẬN ÁN TIÉN SÌ

Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng NamI QUAN HẸ VỚI THU HÚT ĐẤU Tư TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI..................232.1.Lý (huyết về Marketing.......................................232.1.1.Khái niệ

m Marketing........................................232.1.2.Các lý thuyết quan trị Marketing...........................232.1.3.Tiền trình quan trị Mark Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ở tỉnh Quảng Nam

eting.............................242.2.Cơ sờ lý luận về Marketing địa phương.......................25

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DUY TÂNMARKETING ĐỊA PHƯ ƠNG NHẦM THƯ HỨT VÓN ĐẤU Tư TRỰC TĨÉP NƯỚC NGOÀT (FDT) Ở TỈNH QUẢNG NAMLUẬN ÁN TIÉN SÌ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DUY TÂNMARKETING ĐỊA PHƯ ƠNG NHẦM THƯ HỨT VÓN ĐẤU Tư TRỰC TĨÉP NƯỚC NGOÀT (FDT) Ở TỈNH QUẢNG NAMLUẬN ÁN TIÉN SÌ