KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         254 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC' 1)1 Y TÂNz c X XX J >ĐOÀN QUÓC BAONGHIÊN CỬU C ÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG DÉN NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC? DOANH NGHI

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An GiangIỆP XUÁT KHẤU THỦY SÁN TRÊN BỊA BÀN TÍNH AN GIANGLUÂN ÁN TIÉN Sĩ Ọl ẤN TRỊ KINH DO.ANH> ĐÀ NẢNG, NĂM 2022Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TAO TRƯỜNG DẠI HỌC DUY TẤN

DOÀN ỌƯÓC BAONGHIÊN cưu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DÉN NĂNG Lực C ẠNH TRANH C ỬA C ÁC DOANH NGHIỆP XUẲT KHAU THỦY SẢN TRÊN DỊA BÀN TỈNH AN GIANGChuyên ngàn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

h: Quán Trị Kinh DoanhMà số: 9340101LUẬN ẤN TIÊN Sĩ QUAN TRỊ KINH DOANHNgười hướng dẫn khoa học:1.TS. NGl YẺNIIƯUPIIỦ2.PGS. TS LẺ DỨC TOÀNĐÀ NÀNG, NĂM

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

2022iLỜI CAM ƠN’Với tấm lòng biết ơn. tôi xin gưi lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng đen quỷ Thầy Cô cua trường Đại học Duy rân. Trước hốt. tôi x

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC' 1)1 Y TÂNz c X XX J >ĐOÀN QUÓC BAONGHIÊN CỬU C ÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG DÉN NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC? DOANH NGHI

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang Bao, đà tận tình giáng dạy hướng dản các chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ cua nhã trường. Dặc biệt, tôi xin chân thành cam ơn TS Nguyen H

ừu Phú, PGS.TS Lê Dức Toàn, đà trực tiêp lận tàm chi bâo hướng dan tôi qua từng buôi, góp ý. tháo luận về dề tài nghiên cửu. Dó là tiền dề giúp tôi ho Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

àn thành luận án này. Ngoài ra. lôi cùng xin gữi lời cám cm đến. UBND tinh An Giang, Sớ Công thương tinh An Giang, (’hi cục Thúy sán tinh An Giang vã

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Cục Thống kê tinh An Giang đà hồ trự, cung cấp lư liệu cho đề lài nghiên cửu. Cuối cùng, lòi xin bày lõ lòng biêl cm vô cùng sâu sac đẽn ba. mẹ đà nuô

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC' 1)1 Y TÂNz c X XX J >ĐOÀN QUÓC BAONGHIÊN CỬU C ÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG DÉN NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC? DOANH NGHI

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giangn, chia sẻ nhùng khó khan giúp lòi ihêm dộng lực hoãn thành luận án.MỘI lần nừa lôi xin chân (hành cám cm quý ihầy cỏ. bạn bè dồng nghiệp đà hỗ trợ gi

úp dờ tòi hoàn thành luận án hôm nay. .An Giang, ngày 20 tháng 06 nâm 2022l ác gia luận ảnDoàn Quốc BãoiiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án “Nghiên Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

cứu các yếu lố ảnh hưởng lới nũng lực cạnh tranh cua các doanh nghiệp xuất khâu thúy san tinh An Giang” dây là công trình nghiên cứu cùa riêng lôi dướ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

i sự hướng dần cũac díĩn cứa TS.Nguyền Hừu Phủ và PGS.TS Lê Đức l oàn. Các nội dung nghiên cứu vã kết qua nêu trong luận án là (rung thực và chưa lừng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC' 1)1 Y TÂNz c X XX J >ĐOÀN QUÓC BAONGHIÊN CỬU C ÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG DÉN NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC? DOANH NGHI

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC' 1)1 Y TÂNz c X XX J >ĐOÀN QUÓC BAONGHIÊN CỬU C ÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG DÉN NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC? DOANH NGHI