KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         241 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ ( ÔNG NGHỆ HÀ NỘI • • • •HOÀNG THỊ NGỌC THỦYPHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGẤN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGẤN HÀNG THƯƠN

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàngNG MẠI Cổ PHẢN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIÈU KIỆN HỘI NHẬP Ọl Óc TÉ VẺ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGLUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾHà nội • 202 ỉBộ GIẢO 1)1 (' VÀ DÀO

TẠO • • •TRƯỜNG DẠI HỌC KINH DOANH VÀ C ÔNG NGHẸ HÀ NỌIHOÀNG THỊ NGỌCTHÙYPHÁT TRIẺN DỊCH yv NGÂN HÀNG BẤN LÈ TẠI NGÂN HÀNG THI ONG MẠI C ổ PHÀN c ÔNG Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

THƯƠNG MẸT N AM TRONG DIẺU KIẸN HỌI NHẬP Ọl Óc TÉ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGNgành: Quân trị kinh doanh Ma số: 9.34.01.01LUẬN ÁN T1ÉN SĨ KINH TÉNgười hưón

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

g dần khoa học1.GS.,TS. Vũ V ăn Hóa2.TS. Lê Cẩm NinhHà nội - 202ỉLỜI CAM ĐOANTác gia xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu khoa học độc lập cua cá

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ ( ÔNG NGHỆ HÀ NỘI • • • •HOÀNG THỊ NGỌC THỦYPHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGẤN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGẤN HÀNG THƯƠN

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hànguà nghiên cứu trong luận án do tác giả ựr tim hiểu vả phàn tích khách quan, ('ác kết quả nghiên cứu nãy chưa từng dược công bo trong bat kỳ nghiên cứu

não khác.ỉĩà nội, ngày ỈO tháng 8 nủtn 202 /Tác giá(dà ký)Hoàng Thị Ngọc ThủyLỜI CẢM ƠNTác giã gửi lời cam ơn sâu sấc tới GS.,TS. NGND. Vũ Văn Hóa và Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

TS. Lê Câm Ninh, nhùng nhà khoa học. nhùng người thây đà tận tinh hướng dần, chi bão. giúp tác già hoàn thành Luận án Tien sĩ với đề tài "Phu! triển

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

dịch vụ ngàn hàng bủn lẽ tại NH TMCP Còng thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập CỊUÔC tè về tà ì chinh ngàn hòng''Tác gia tràn trọng bày to lòng bi

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ ( ÔNG NGHỆ HÀ NỘI • • • •HOÀNG THỊ NGỌC THỦYPHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGẤN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGẤN HÀNG THƯƠN

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàngnh đạo Khoa Ngân hàng, Bộ mòn Tin dụng Ngân hàng đà tạo điêu kiện tót nhât đê tác giã thực hiện còng trình nghiên cứu này.Tác già chân thành càm ơn cá

c chuyên gia kinh te, câc chuyên viên làm việc tại VietinBank và các NHTM khác đà hỗ trợ và dóng góp ý kiên dê tác giã có thê hoãn thành nghiên cửu nà Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

y. Bèn cạnh đó, tác già cũng xin gưi lời câm ơn sâu sắc tới gia đinh, bạn bè, đông nghiệp đà luôn động viên khích lệ. tạo điêu kiện giúp đờ trong suốt

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

quá trình tác gia thực hiện và hoàn thành Luận án nàyTác giảHoàng Thị Ngọc ThủyiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ ( ÔNG NGHỆ HÀ NỘI • • • •HOÀNG THỊ NGỌC THỦYPHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGẤN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGẤN HÀNG THƯƠN

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng.................ỉiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẨT TIÉNG VIỆT.....................................viii

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ ( ÔNG NGHỆ HÀ NỘI • • • •HOÀNG THỊ NGỌC THỦYPHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGẤN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGẤN HÀNG THƯƠN