KHO THƯ VIỆN 🔎

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         225 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRI ÔNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HCMNGTYÊN Tĩĩĩ TĨTU NGUVF.TMÚC Độ C ÔNG BỚ THÔNG TIN PHÁT TR1ẺN BẺN VỮNG TRONG .MỚI QUAN HỆ VỚI C HAT

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam LƯỢNG THÒNG TIN KẺ TOÁN VÀ IIĩẸU QUẢ HOẠT DỌNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YÉT TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: Ke toán Mà số: 9.34.03.01LUẬN ÁN TIÊN Sĩ KINH TÉNgư

ời hướng dần khoa học:1.TS. NGVYÈN THỊ KIM cức2.PGS.TS. IIIỈỲNII «ức LỘNG♦Thành phổ Hỗ Chí Minh, nãm 2021ìl.ítiLÕ1 CAM ĐOANTòi cam đoan luận án là còn Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

g trinh nghiên cữu do chinh tôi thực hiện theo sụ hướng đản cua TS. Nguyen Thị Kim Cúc và PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng, lôi xin cam đoan không sao chép bất

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

cứ nghiên cứu hoặc còng trình khoa học nào dà duọc công bố hoặc đà được cóng nhận đe lót nghiệp ờ bat cử bậc đào lạo nào. ngoại trù nhũng trích dần dà

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRI ÔNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HCMNGTYÊN Tĩĩĩ TĨTU NGUVF.TMÚC Độ C ÔNG BỚ THÔNG TIN PHÁT TR1ẺN BẺN VỮNG TRONG .MỚI QUAN HỆ VỚI C HAT

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt namôi xin chân thành bày tô lòng kinh trọng và sự tri ân sầu sảc đến TS. Nguyễn Thị Kim Cúc và PGS.TS. Huỳnh Đúc Lộng là người hướng dần khoa học đà luôn

hỗ trợ tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án. Chính nhờ nhưng định hướng, góp ỷ, chinh sứa và những lời động viên cùa thầy cô đà giúp tôi có the Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

m nhiều kiến thức, nghị lực và niềm tin vượt qua những khó khản dê hoàn thành luận án.Tiếp theo, từ sâu đáy lóng, tói muốn gữi lời cám ơn đến các thầy

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

cô. bạn bè trường Đại học Kinh tc TP.HCM. đặc biệt khoa Ke toán đà luôn chia sẽ. hỏ trợ tôi lừ những kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm của mình d

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRI ÔNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HCMNGTYÊN Tĩĩĩ TĨTU NGUVF.TMÚC Độ C ÔNG BỚ THÔNG TIN PHÁT TR1ẺN BẺN VỮNG TRONG .MỚI QUAN HỆ VỚI C HAT

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt namhiệp trong Khoa Ke toán trường Đại học Kinh tế TP.HCM đà chia sê bớt những khó khản trong công việc đê tôi có thê tập trung và vững vàng tinh thần hoà

n thành luận án nãy.Đặc biệt, nhờ vào linh yêu thương cùa mẹ và gia đình - nguồn động lực lớn nhất về tinh thân đê tôi cỏ thè vượt qua nhùng khó khăn, Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

rào cân tâm lý, tói muôn gữi lời cám ơn sau cùng vã yêu thương nhất này đến mẹ và gia dinh của lôi.Thành phổ Hồ Chi Minh, ngày ... tháng ... năm 2021

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt nam

Nghiên cứu sinhNguyễn Thị Thu NguyệtiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...............................................iLỜI CẢM ƠN..................................

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRI ÔNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HCMNGTYÊN Tĩĩĩ TĨTU NGUVF.TMÚC Độ C ÔNG BỚ THÔNG TIN PHÁT TR1ẺN BẺN VỮNG TRONG .MỚI QUAN HỆ VỚI C HAT

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại việt namBIÊU TRONG LUẬN ÁN..........................xiDANH .MỤC CẤC HÌNH TRONG LUẬN ẤN........................xiii

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRI ÔNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HCMNGTYÊN Tĩĩĩ TĨTU NGUVF.TMÚC Độ C ÔNG BỚ THÔNG TIN PHÁT TR1ẺN BẺN VỮNG TRONG .MỚI QUAN HỆ VỚI C HAT