KHO THƯ VIỆN 🔎

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         188 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRGỊỜNG DẠI HỌC SCJ1 PHẠM HÀ NỘIBÍ I THỊ LOANGIÁO DỤC PHÒNG ( HÓNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO nọc: SINTI TIỂUIIỌC THEO TIÉP C ẠN Kỉ N

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sốngNĂNG SÕNGLUẬN ÁN TIÉN Sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCHÀ NỘI 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TROỊỜNG DẠI HỌC SƠỊ PHẠM HÀ NỘI 2BÌ I THỊ LOANGIÁO DỤC PHÒNG CHÓNG XÂM HẠI

TÌNH DỊ c C HO HỌC SINH TIÉV HỌC THEO TIÉP CẠN KĨ NÀNG SÓNGChuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 9.14.01.01LUẬN ÁN TIÉN Sĩ GIÁO DỤC HỌCNGGỊỜĨ HO]ỞNG DẤN Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

KHOA nọc :1.PGS.TS PHAN THANH LONG2.TS NGITÊN PHỊ THÔNG THÁIHÀ NỘI 2021LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây ỉà công trình nghiên cứu cua riêng cá nhân tôi

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

. Các kết qua nghiên cừu cùa ỉuận án này là hoàn toàn trung thực và chưa từng cõng bõ trong bàt kỳ còng trình nào cùa các tác già khác.Tác gùi luận án

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRGỊỜNG DẠI HỌC SCJ1 PHẠM HÀ NỘIBÍ I THỊ LOANGIÁO DỤC PHÒNG ( HÓNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO nọc: SINTI TIỂUIIỌC THEO TIÉP C ẠN Kỉ N

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sốngân.Tòi xin tràn trọng câm ơn Lanh dạo trường Dại học sư phạm ỉỉà Nội 2, Khoa Giáo dục Tiêu học trường Dại học sư phạm ỉ là Nội 2, các nhà khoa học, cá

c thày cò giáo dà tạo mọi diều kiện thuận lợi dế tôi hoàn thành luận ân này.Tòi xin tràn trọng cảm on Ban ì anh dạo trường Dại học ỉỉùng Vương, Khoa C Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

hinh trị và Tàm lí giáo dục cùng các thây cô giáo dông nghiệp - noi tòi dang còng tác. dà luôn ung hộ, chia se công việc cùng như dộng viên tinh thần

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

giúp tôi cỏ dộng lực vượt qua khô khăn dê có thê hoàn thành tồr nhiệm vụ học tập.Tòi xin tràn trọng bày tô lòng biẻt ơn sâu sac tói thay giáo ~ PGS. T

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRGỊỜNG DẠI HỌC SCJ1 PHẠM HÀ NỘIBÍ I THỊ LOANGIÁO DỤC PHÒNG ( HÓNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO nọc: SINTI TIỂUIIỌC THEO TIÉP C ẠN Kỉ N

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sốngrình hoàn thiện luận àn.Tôi xin cam ơn sự hợp tác cua cân bộ quan lý. giáo viền và học sinh cãc trường Tiếu học trên dịa bàn linh Phú Thọ dà lạo diều

kiện thuận lọi và giúp dờ lôi một cách nhiệt lình /rong SUÔI quá trinh khảo sát và thực nghiệm.ĩ.ời sau cùng, tôi xin dược bày ló lòng hiẻt oi! sàn sá Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

c tói nhùng nguôi thân yêu trong gia dinh cùa minh và nhửng người bạn dã luôn ớ bên tôi, động viên, khích lệ tôi trong quá trình thực hiện và tạo mọi

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống

diều kiện thuận lọi nhai dè lòi hoàn thành luận án.Xin trân trọng cam ơn tất cá sự giúp dờ nhiệt tinh này!Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021Tác già luậ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRGỊỜNG DẠI HỌC SCJ1 PHẠM HÀ NỘIBÍ I THỊ LOANGIÁO DỤC PHÒNG ( HÓNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO nọc: SINTI TIỂUIIỌC THEO TIÉP C ẠN Kỉ N

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sốngINH TIEI HỌC THEO TIẼP CẠN KĨ NĂNG SÕNG

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRGỊỜNG DẠI HỌC SCJ1 PHẠM HÀ NỘIBÍ I THỊ LOANGIÁO DỤC PHÒNG ( HÓNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO nọc: SINTI TIỂUIIỌC THEO TIÉP C ẠN Kỉ N