KHO THƯ VIỆN 🔎

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         168 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ CÔNG ì HƯƠNG VIỆN NGHIÊN cừu CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁC II CÒNG ỉ III ONGNGUYỀN XUÂN SONĐÒI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế HÀNG NHẦM ĐÁY MẠNH XƯÁT KHÁU NÔNG SẢN TRONG BÓI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUÓC TẾLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TÉHÀ NỌI - 2021Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ CÔNG THƯƠN

GVIỆN NGHIÊN ( TÌ CHIẾN i.1 Ợ(',( HÌNH SÁC II ('ÔNG THƯƠNGNGUYỀN XUÂN SƠNĐÕT MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG NHẦM ĐÁY MẠNH XUÁT KHÁU NÔNG SÁ Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

N TRONG BÓI CẢNH HỎI NHẬP KINH TÉ QUÓC TÉChuyên ngành: Kỉnh (loanh Thương mại Mà số: 62.34.01.21LUẶN ÁN TĨÉN Sỉ KIN H TÉNgười hướng dẫn khoa học: GS.

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

TS. NGUYỀN VÁN THẢNGHÀ NỘI-2021iiLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan Luận án ‘7h57 mới hoạt động cua các Hiệp hội ngành hàng nhăm đây mạnh xuât khâu nòng sa

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ CÔNG ì HƯƠNG VIỆN NGHIÊN cừu CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁC II CÒNG ỉ III ONGNGUYỀN XUÂN SONĐÒI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cứu của 1 .uận án chưa dược công bổ ờ hat kỳ ân phẩm hay công trình nghiên cứu nào; sô liệu trong Luận án là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rò

ràng.Tác già luận ánNguyễn Xuân Sơn1LỜI CẤM ƠNNghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Thây hướng dẫn khoa học. GS. TS. Nguyền Văn Tháng, dà tận tinh hướ Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

ng dần tôi trong suốt quá trinh thực hiện Đê tài nghiên cứu này.Nghiên cứu sinh xin trân trọng câm ơn Ban Lành dạo và các phòng ban chuyên môn cua Việ

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

n Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Còng Thương đà giúp đờ. tạo thuận lợi. góp ý kiên trong quá trinh thực hiện và hoàn thành luận án. Nghiên cứu sinh

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ CÔNG ì HƯƠNG VIỆN NGHIÊN cừu CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁC II CÒNG ỉ III ONGNGUYỀN XUÂN SONĐÒI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Viện đà có những chi dan. góp ý chi tiêt về mặt chuyên mòn giúp cho nghiên cứu sinh từng bước hoàn thiện luận án cùa mình.Cuối cũng, nghiên cửu sinh

câm ơn gia đinh, bạn bè, dỏng nghiệp đà tạo điêu kiện, động viên, hỗ trợ tôi rất nhiêu trong thời gian thực hiện luận án./.Tác giỏ luận ánNguyễn Xuân Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

SơniiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................................................iLỜI CẢM ƠN.............................................

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

...........................ùMỤC LỤC.........................................................................iii1.Tử viet tat tiêng Việt...............

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ CÔNG ì HƯƠNG VIỆN NGHIÊN cừu CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁC II CÒNG ỉ III ONGNGUYỀN XUÂN SONĐÒI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế........................................................X

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ CÔNG ì HƯƠNG VIỆN NGHIÊN cừu CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁC II CÒNG ỉ III ONGNGUYỀN XUÂN SONĐÒI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH