KHO THƯ VIỆN 🔎

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         305 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TÉ IT. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYTRÀN THỊ THUTÁC 1)ỘNG CĨÌA SỎ HƯU NT róc NGOÀI, CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG DÒNG

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam SẤN PHÀM DÉN QUÁN TRỊ ( ÔNG ỉ V VÀ IIIẸU QUẢ KINH DOANH C ỬA c Ác DOANH NGIIIẸP NIÊM YÉT TẠI VIẸT NAMLUẠN ÁN TIẺN sĩ KINH TÉTP. IIÓ CHÍ MINH - NĂM 20

22BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYI RÀNTHỊ THUTÁC DỘNG CỦA SỎ HfJÌJ NƯỚC NGOÀI, ( ANH TRANH THỊ TRVỜNG DÒNG Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

SẢN PIIẢM DÉN QUÀN TRỊ ( ỒNG TY VÀ IIIẸU ỌUÂ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YÈT TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: Ke toán Mà số: 93403(11LƯẠN ẤN TIÉN Sĩ

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

KINH TÉNGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC PGS. TS. Hà Xuân ThạchTP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 20221LỜI CAM ĐOANTôn xin cam đoan luận án tiến sĩ vói đề tài "Tác động cu

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TÉ IT. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYTRÀN THỊ THUTÁC 1)ỘNG CĨÌA SỎ HƯU NT róc NGOÀI, CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG DÒNG

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Namòng trinh nghiên cửu cua nòng tôi l.uận án được thục hiện với sự hưởng dần của PGS. TS. Hà Xuân I hạch.I.uận án có tham kháo các nghicn cửu trong và n

goài nước hen quan tói đê lài và lôi dà thực hiện trích dần theo dứng quy định cùa Nhà trường. Kết quá nghiên cửu cua luận án hoàn loàn trung thực và Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

chưa được công bố ớ bất cú đâu (ngoại trừ các bài báo của chính lôi thực hiện cùng Giàng viên hướng dần liên quan lới đề lài để đàm bao dù diều kiện d

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

ầu ra cùa nghiên cứu sinh).TPIICM. ngây...tháng....nãm 2022Nghiên cứu sinhTrần Thị ThuiiLỜI CẤM ƠNLời dầu tiên, tôi xin bày to lòng biết ơn tới ban là

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TÉ IT. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYTRÀN THỊ THUTÁC 1)ỘNG CĨÌA SỎ HƯU NT róc NGOÀI, CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG DÒNG

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Namức thực hiện toi mội luận án lien sĩ. Đặc biệt, tôi xin gưi lõi càm ơn sâu sắc tới Thầy PGS.TS. Hà Xuân Thạch dà dồn nhiều tâm sức. thời gian trong su

ốt quá trinh hướng dần dè tôi có thê hoàn thành luận án. 1 ôi râl bièl em V iện Dào lạo Sau Dại học đà lạo điêu kiện mọi mậl và cung Cấp thông tin kip Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

thời trong suốt thời gian theo hoe cùng như bao vệ cãc bước cua luận ãn tiến sĩ.I ôi xin câm ơn lập thê lành đạo Ban Giám đốc, Khoa vận lâi - Kinh lè

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

. Bộ môn Tài chinh - Kế toán Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tai tại Thành phô Hô Chi Minh đà ùng hộ. động viên và lạo đicu kiện đê lôi có ihc

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TÉ IT. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYTRÀN THỊ THUTÁC 1)ỘNG CĨÌA SỎ HƯU NT róc NGOÀI, CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG DÒNG

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Namn lới các em cựu sinh viên ngành Kê loan Khóa 57 noi lôi công lác đà hồ Irợ ihu ihập số liệu phục vụ cho luận án. Sau cùng, tòi muốn cam ơn tới gia di

nh dà luôn lã nguồn dộng lực vô cùng to lớn giúp tôi có ihc hoãn ihành luận án.TPIICM. ngày...tháng....nảm 2022Nghiên cứu sinhTrấn Thị Thu111MỤC LỤCLỜ Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

I CAM ĐOAN....................................................i

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TÉ IT. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYTRÀN THỊ THUTÁC 1)ỘNG CĨÌA SỎ HƯU NT róc NGOÀI, CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG DÒNG

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TÉ IT. HÒ CHÍ MINHUEHUNIVERSITYTRÀN THỊ THUTÁC 1)ỘNG CĨÌA SỎ HƯU NT róc NGOÀI, CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG DÒNG