KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

ỉ Rl 'ỜNG DẠI HỌC KINH TỀ QUÓC DÂN MÊN KẺ TOÁN - KIÊM TOÁNCHUYÊN ĐÈTHỰC TẬP CHUYÊN NGÀNHnề tài:HOÀN THIỆN KẺ TOÀN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUÁ KINH DO

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ longOANH TẠI CÒNG TY TNHH MTV LINH ANH HẠ LONGHọ tên sinh viênỉ.ởpMSSVGiáo viên hướng dẫnNguyên Thị Thu Kề toán; Hệ 19133015 Th.s Trấn Quang ChungChuyền đ

ề thực tập chuyên ngànhTrường DII Kinh Te Quốc DânHà Nội 2016SV: Nguyền Thị ThuMSV: 19133015Mực LỤCDANTT MỤC CÁC KÝ TTTẸU VTẺT TẤTDANH .MỊ c BẢNG BILL Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

Ĩ .ỜĨ MỜ DẤU................................................1CHI ONG 1 ĐẠC ĐIỀM VẢ TỎ CHÍ c Ql AN LÝ HOẠI ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC DINH KÉT QUÀ KĨXĨĨ DOAN

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

H CÙA CÔNG TY TXĨĨĨĨ MTV LINH ANH HẠ LONG........................................31.1.Dặc diêm hoạt dộng bán hàng và xác dinh kết quá kinh doanh của c

ỉ Rl 'ỜNG DẠI HỌC KINH TỀ QUÓC DÂN MÊN KẺ TOÁN - KIÊM TOÁNCHUYÊN ĐÈTHỰC TẬP CHUYÊN NGÀNHnề tài:HOÀN THIỆN KẺ TOÀN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUÁ KINH DO

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long Anh HạLong...............................................................................31.1.2.Thị trường cùa Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long.....

.......................41.1.3.Phương thức bán hàng cùa Công ty T.XHH MTVLinh Anh Hạ Long41.2.Tô chúc quàn lý hoạt động bán hàng ờ công ty TNHH MTV Lin Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

h Anh HạLong..................................................................................6CHƯƠNG II THựC TRẠNG KÉ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XẮC DỊNII KÉTQ

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

UẢ KINH DOANH TẠI C ÔNG TY TNHH MTV LINH ANH HẠ LONG....82.1.Ke toán doanh thu bán hàng......................................................82.1.1.Ch

ỉ Rl 'ỜNG DẠI HỌC KINH TỀ QUÓC DÂN MÊN KẺ TOÁN - KIÊM TOÁNCHUYÊN ĐÈTHỰC TẬP CHUYÊN NGÀNHnề tài:HOÀN THIỆN KẺ TOÀN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUÁ KINH DO

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long....152.1.3.Kế toán tồng hợp.................................................................................. 182.2.Kê toán giá vôn hàng bán.........

..............................................272.2.ĩ. Chứng từ và thà tục kế toán..............................................27 Báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên linh anh hạ long

ỉ Rl 'ỜNG DẠI HỌC KINH TỀ QUÓC DÂN MÊN KẺ TOÁN - KIÊM TOÁNCHUYÊN ĐÈTHỰC TẬP CHUYÊN NGÀNHnề tài:HOÀN THIỆN KẺ TOÀN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUÁ KINH DO