KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         49 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

DAI HOC KIMI TỀ ỌIĨÓC DÂN-------------BÀI TẬP NHÓM 7MÔNĩQƯẢN TRỊ CHIÊN LƯỢCCHỦ ĐẼ: NGÂN HÀNG TÀI CHÍNHNgân hàng TechcombankSTTHỌ VÀ TÊNMSV1Cao Xuân Bò

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombankòn111204342Phạm Thu Hiên111213613Chu Thị Hống111215714Trân Trung Nghĩa111227525Bùi Quốc Phú111230456Chu 1 lông Sơn111233670MỤC LỤCI.GỈói thiệu chung v

ề ngân hàng Techcombank...................... 2II.Phân tích tầm nhìn và mục tiêu chiến lược..................... 2l.Phân tích tầm nhìn................ Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

.............................. 22.Sứ mệnh......................................................... 33.Mục tiêu chiến lược.............................

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

................ 4III.Phân tích môi trường kinh doanh.............................. 51.Môi trường vĩ mô...............................................

DAI HOC KIMI TỀ ỌIĨÓC DÂN-------------BÀI TẬP NHÓM 7MÔNĩQƯẢN TRỊ CHIÊN LƯỢCCHỦ ĐẼ: NGÂN HÀNG TÀI CHÍNHNgân hàng TechcombankSTTHỌ VÀ TÊNMSV1Cao Xuân Bò

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombankn hóa xà hội........................................ 111.4Nhàn tố chinh phu. luật pháp và chinh trị..................... 122.MÔỈ trường ngành.........

..................................... 132.1 Đồi thù cạnh tranh hiện tại.................................. 132.2ĐỐÌ thù cạnh tranh tiềm ẩn............. Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

....................... 192.3Áp lực từ nhà cung ứng........................................ 192.4Áp lực từ phía khách hàng............................

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank

......... 202.5Đe dọa tù sân phẩm thay thế................................... 193.Bâng tống hợp môi trường bên ngoài............................ 20IV.

DAI HOC KIMI TỀ ỌIĨÓC DÂN-------------BÀI TẬP NHÓM 7MÔNĩQƯẢN TRỊ CHIÊN LƯỢCCHỦ ĐẼ: NGÂN HÀNG TÀI CHÍNHNgân hàng TechcombankSTTHỌ VÀ TÊNMSV1Cao Xuân Bò

Báo cáo tổng hợp ngân hàng tài chính ngân hàng techcombank............................................ 221.2Vậnhành....................................................... 23

DAI HOC KIMI TỀ ỌIĨÓC DÂN-------------BÀI TẬP NHÓM 7MÔNĩQƯẢN TRỊ CHIÊN LƯỢCCHỦ ĐẼ: NGÂN HÀNG TÀI CHÍNHNgân hàng TechcombankSTTHỌ VÀ TÊNMSV1Cao Xuân Bò