KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

Quản trị chiên lược 2 2Đề tài: “Tìm hiểu về chiến lược phát triển cùa công ty bia Hà Nội. ”Nhóm thực hiện : 8Lớp: Quản trị doanh nghiệp 54BGiản viên h

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nộihướng dẫn : Th.s Đoàn Xuân HậuDanh sách thành viên :1.Lê Vân Xuân - 111246472.Đào Trung Thông - 111237363.Nguyền Vân Nam - 111226514.Phùng Viết Sơn -

111233995.Hoàng Vãn Sơn - 111233956.Lương Mạnh Linh - 111221877.Nguyền Xuân Thường - 11122941MỤC LỤCLý do chọn đề tài................................. Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

......................1I/GIỚI THIỆU CHUNG VÊ DOANH NGHIỆP......................................21.1Giói thiệu về công tỵ cô phẩn bia rượu và NGK Hà .N

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

ội.............21.2Ngành nghề kinh doanh:............................................21.3Lịch sứ hĩnh thanh và quá trình phát tiiên...................

Quản trị chiên lược 2 2Đề tài: “Tìm hiểu về chiến lược phát triển cùa công ty bia Hà Nội. ”Nhóm thực hiện : 8Lớp: Quản trị doanh nghiệp 54BGiản viên h

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội.1Tầm nhìn chiến lược...............................................52.2Sứ mệnh kinh doanh................................................52.3Triết lý

kinh doanh..............................................5III/PHÂN TÍCH MÒI TRƯỜNG KINH DOANH.....................................63.1Phân tích môi tr Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

ường vĩ mô........................................63.1.1.Môi trường Chinh phù, luật pháp và chinh trị (P).............63.1.2.Môi trường kinh tế (E)...

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

....................................63.1.3. Mói trường văn hoá - xà hội (S)..............................73.1.4.Mói trường nhân khâu học..............

Quản trị chiên lược 2 2Đề tài: “Tìm hiểu về chiến lược phát triển cùa công ty bia Hà Nội. ”Nhóm thực hiện : 8Lớp: Quản trị doanh nghiệp 54BGiản viên h

Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội..........83.2Phân tích mỏi trường ngành.......................................93.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại..................................93

.2.2Đối thù cạnh tranh tiềm ân...................................133.2.3Nhà cung cap.................................................15 Báo cáo thực tập tổng hợp tìm hiểu về chiến lược phát triển của công ty bia hà nội

Quản trị chiên lược 2 2Đề tài: “Tìm hiểu về chiến lược phát triển cùa công ty bia Hà Nội. ”Nhóm thực hiện : 8Lớp: Quản trị doanh nghiệp 54BGiản viên h