KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         179 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

u4BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QCÓC DÂNNGUYÊN ĐĂNG KHOANGHIÊN cứu THÔNG KÊ À.NH HUỞNG CỦA B1ÉN ĐỎI KHÍ HẬU ĐÉN NĂNG SUẤT LÚA Ỏ MĨÈN B

Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt NamBÁC VIỆT NAMLUẬN ÁN TĨÉN SĨ NGÀNH KTNH TÉ HỌCHÀ NỘI - 2023-----riBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ QUÓC DÂNNGUYỀN ĐÀNG KHOANGHIÊN CỨU THỐN

G KÊ ẢNH HƯỞNG CỦA BIÉN ĐỎI KHÍ HẬU ĐÉN NĂNG SUÁT LÚA Ỏ MIÈN BẤC VIỆT NAMChuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế) Mã số: 9310101LUẬN ÁN TIÉN SĩNgư Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

ời hướng (lẩn khoa học: PGS.TS. TRÀN THỊ KIM THIHÀ NỘI - 2023il‘ItiLỜI CAM ĐOANTòi cam kết bằng danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tôi tư thực hiệ

Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

n và không vi phạm quy định liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa hoc cùa Trường Đại học Kinh tế Quốc dàn.Hà Nội, ngày tháng nàn) 2023Nghiên cứu

u4BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QCÓC DÂNNGUYÊN ĐĂNG KHOANGHIÊN cứu THÔNG KÊ À.NH HUỞNG CỦA B1ÉN ĐỎI KHÍ HẬU ĐÉN NĂNG SUẤT LÚA Ỏ MĨÈN B

Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam...........................iiDANH MỤC CH lĩ VIẾT TẤT..................................................ivDANH MỤC BÁNG.................................

............................VDANH MỤC BIEUĐÕ..........................................................viDANH MỤC IIÌNII............................... Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

.........................viiiPHÀN MÒ DÀU...............................................................1CHU’ONG 1: cơ SÒ LÝ H ẬN VÀ TỎNG Q1 AN NGHIÊN

Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam

cưu VÈ TÁCĐỌNG CỦA BIÉN ĐOI KIIÍ IIẠU ĐÉN SÁN XUẤT LÚA..............................91.1.Cư sờ lý luận về hiền đôi khí hậu............................

u4BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QCÓC DÂNNGUYÊN ĐĂNG KHOANGHIÊN cứu THÔNG KÊ À.NH HUỞNG CỦA B1ÉN ĐỎI KHÍ HẬU ĐÉN NĂNG SUẤT LÚA Ỏ MĨÈN B

u4BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QCÓC DÂNNGUYÊN ĐĂNG KHOANGHIÊN cứu THÔNG KÊ À.NH HUỞNG CỦA B1ÉN ĐỎI KHÍ HẬU ĐÉN NĂNG SUẤT LÚA Ỏ MĨÈN B