KHO THƯ VIỆN 🔎

390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: 390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

BÀI TẬP TỪ VỤNG NGỪ PHÁPMỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT - PHÀN 1 MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu:-Nám vững các công thức và cách dùng của các chủ điẽm ngữ

390 bài tập ngữ pháp và từ vựngữ pháp (hông dụng: câu điêu kiện, các thì có dấu hiệu nhận biết rõ ràng (hiện tại đơn/ tiếp diên/)-Nhanh chóng nhận diện và áp dụng đúng công thức ngừ

pháp đẽ loại đáp án và chọn ngay đáp án chính xác.Mark the letter A, BtCor D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the follo 390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

wing questions.Question 1. If he were younger, he a professional running competition now.A. will join B. had joined c. would have joined D. would join

390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

Question 2. Linda refused in the musical performance because she was sick.A. to participate B. participate c. participating D. to participating Quest

BÀI TẬP TỪ VỤNG NGỪ PHÁPMỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT - PHÀN 1 MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu:-Nám vững các công thức và cách dùng của các chủ điẽm ngữ

390 bài tập ngữ pháp và từ vựng’s graduation party.A.has not gone B. had not gone c. had he not gone D. if he shouldn’t have gone Question 5. By the end of (his year. Nam English fo

r 7 years , bur he will still need more(raining and experience before he masters the language.A. will have been studying B. has been studyingc. will b 390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

e studying D. has studiedQuestion 6.instructed me how (0 make a good preparation for a job interview.A.John Robbins, that I spoke (0 by telephone,B.Jo

390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

hn Robbins I spoke to by telephone,c. John Robbins to (hat I spoke by telephone,D. John Robbins, whom I spoke (Ó by telephone.Question 7. Ann has a lo

BÀI TẬP TỪ VỤNG NGỪ PHÁPMỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT - PHÀN 1 MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu:-Nám vững các công thức và cách dùng của các chủ điẽm ngữ

390 bài tập ngữ pháp và từ vựngt would help to ensure (heir future survival.A. will be kept B. are kept c. had been kept D. were keptQuestion 9. We’ve had problems with our new comp

uter that we had to send it back to the shop.A. so B. such c. enough D. tooQuestion 10. Why not the meeting until Thursday morning?A. postpone B. post 390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

poning c. you postpone D. do you postpone Question 11. In no way that people will be prevented from organizing peaceful protests.A. this law means B.

390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

means this law c. this law does mean D. dose (his law mean Question 12. This class,is a prerequisite for microbiology, is so difficult that I would ra

BÀI TẬP TỪ VỤNG NGỪ PHÁPMỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT - PHÀN 1 MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu:-Nám vững các công thức và cách dùng của các chủ điẽm ngữ

390 bài tập ngữ pháp và từ vựnge c. has gone D. has been going Question 14. The man his car outside hasn’t come back for it yet.A. whom he left B. who he left c. who left I), whoseQ

uestion 15. If I weren’t afraid of travelling by air. I to go to American by ship, which took memuch longer time.A. I hadn’t had B. I wouldn’t have ha 390 bài tập ngữ pháp và từ vựng

dc. I shouldn’t have had D. I wouldn’t haveQuestion 16. This is the second time you your door key.A. are losing B. lose c. lost D. have lost

BÀI TẬP TỪ VỤNG NGỪ PHÁPMỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT - PHÀN 1 MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu:-Nám vững các công thức và cách dùng của các chủ điẽm ngữ

BÀI TẬP TỪ VỤNG NGỪ PHÁPMỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT - PHÀN 1 MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu:-Nám vững các công thức và cách dùng của các chủ điẽm ngữ