KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam đi mà ngày càng láng cao . Ngân hãng thương mại dà trớ thành một kênh phân phối nguồn lực hiệu quà cùa nền kinh tế . Đế sự phân phối dó dược kịp thời.

thích hợp . thoã dáng và không gày làng plii nguồn lực thì cóng lác thâm định dự án càng có vai Irò quan trọng hơn, nhất là thâm định vấn dể tài chín Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

h dự án. Những năm qua mặc dù các Ngân hàng thương mại Việt Nam đà chú trọng đen vân đê này nhưng nhìn chung kèl quá đạt được chưa cao. chưa dem lại c

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

hơ nền kinh tể một sự phát triển xứng dáng. Chinh vi vậy em chợn dển tài “Một số vấn đề vể tham định tài chinh dự án trong hoạt động cho vay tại các N

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam :Chương I: Cơ sỡ lý luận về thấm định tài chính dự án trong hoạt dộng cho vay cùa các NHTMChương II: Thực trạng công tác thầm dinh tài chinh dự án tr

ong hoạt dộng cho vay cúa cúc NHTMChương III: Giãi pháp nhằm hoàn thiện công tác thầm định tài chinh dự án trong hoạt dộng cho vay cùa các NIITM nói c Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

hung và Ngân hàng Dầu tư và phát triển -HỉI) ỉ' nói riêng.1(HUONG 1 : Cơ SỎ LÝ LUẬN VÊ ( ÔNG TÁC THẲM ĐỊNH TẢI ( HĨNH Dự ÁN TRONG HOẠT DỌNG CIIO VAY C

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

ỦA NGẤN HÀNG THƯƠNG MẠIỊ. 1.Ngân hàng thưong mại vói hoạt dộng cho vayNgân hàng thưong mại (NHTM): lã lô chức kinh doanh lien lộ. tín dụng có vị Irí q

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam ệ chuyên cung cầp dịch vụ lài chính và hoại dộng trong ngành công nghiệp dich vụ tải chính.(5 Bháp : NHTM là nhùng cơ sờ, xí nghiệp thường xuyên nhận

cua công chúng số lien dưới hinh thửc ký thác hay hinh thức khác, dược họ dùng cho chinh họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ lài chinh.ớ Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

An Độ : NIITM là các cơ sớ nhận các khoản ký thác dề cho vay hoặc tâi trợ đầu tư. Theo pháp lệnh Ngàn hàng năm 1990 cùa Việt Nam: “ NIITM là một tố c

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

hức kinh doanh tiên tệ mà nghiẻp vụ thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi cùa khách hàng với trách nhiệm hoàn trà và sir dụng số tiền đó để cho vay

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam bộ hoạt đông cũa ngần hãng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vi mục tiêu lọi nhuận, góp phần thực hiện các mục liêu kinh tế cùa Nhà nước.

"I.L1 Hoọt dộng cho vạy cúa NIITM :Cho vay được coi là hoại động sinh lời cao. đông ihời nó cùng là hoại động kinh doanh chù chốt của NIITM dê tạo ra Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

lợi nhuận. Khoán mục cho vay chiếm quá nữa giá trị lòng lãi sán và lạo ra lừ 1/2 đèn 2/3 nguôn ihu nhập cua Ngân hàng. Hay Ngân hàng lã tò chức cho va

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

y chù yếu dối với các doanh nghiệp, cá nhãn, hộ gia dinh vã một phần đôi với Nhà nước (thành phó. linh...), vi vậy. có thê nói NH I M ho Irợ cho sự ph

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam è cơ hãn hàng đâu cua các Ngân hàng.Hoạt dộng cho vay mang lại cho ngân hàng rất nhiều rủi ro tiềm ấn. đặc biệt là cho vay trung và dài hạn theo dự án

. Tuy nhiên, ngày nay, các ngân hàng ngày càng trờ nên năng2động trong việc lài irự cho các doanh nghiệp mua sảm trang thiêt bị, xây dựng, cái liên kì Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

thuật, mua công nghệ... dặc biệt lã trong các ngành công nghệ cao. Vói sự phát triển nhanh chóng cua khoa học và công nghệ, đê tôn lại và phái trièn

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

nhu câu vòn trung và dãi hạn ngày càng cao. Và trong đó thì lại phai nói đền cho vay theo các dự án. Khi khách hãng có kế hoạch mua sẩm. xây dựng tài

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam iện mục dích. kế hoạch dầu nr cùng như quá trinh thực hiện dự án (san xuâl kinh doanh). Thâm định dự án là điêu kiện đè ngàn hàng quyềl định phân Vốn

cho vay và xác dịnh khá năng hoãn trà cứa doanh nghiệp. Đặc diếm cứa loại hình này là có số vốn cho vay lớn, thời gian cho vay dài, chịu nhiều biến độ Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

ng và do đó có độ rủi ro cao. và cùng do đặc diêm này mà ngần hàng thường đòi hoi phái có bao lành, theo đõ ngân hãng có thê thu hồi khoán vay tử tổ c

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

hức bão lãnh khi khách hàng không có đủ khã năng Irã nợ. Dồng thòi việc cho vay đòi hòi sự tham gia của một số lồ chức tài chinh khác nhẩm chia sè rủi

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam thẳng trong cuộc cạnh tranh giành khách hãng này. ngàn hàng sỗ phái tinh đến biện pháp cho vay mà không cần bão Lành. Nhưng đây Là một vấn đề rất khó

khăn và nan giái. Vậy đê ngân hàng vừa tăng được kha nảng cạnh tranh mà vần báo dám cho khoản thu nhập xứng dáng và báo dam an loàn von thì ngân hàng Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

phai có nhừng dự án tốt. Ngày nay. trong quân lý hoạt dộng Ngân hãng thương mại. các ngân hãng đều chú trọng lói việc làm giam thiêu các rúi ro có thè

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

xảy ra với các dự án cho vay đâu tư.Quá trinh cho vay cũa một dự án thường gồm nhiều khâu: từ thâm định, xét duyệt, quyết định cho vay lói kiêm Ira s

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam ân lích tín dụng, thâm định dự án - là quan trọng nhài. Kèl qúa cua khâu này sè mang lính quyết dịnh dối với một khoán cho vay. Đặc biệt, thấm dinh tà

i chinh dự án chính lã khâu mã ngân hãng phái quan tâm hãng dầu dế dám báo tránh dược các rúi ro cứa một khoán cho vay. lạo sự an loàn và lành mạnh tr Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

ong hoại động cùa ngân hàng.1.1.2.Dự án dầu tư và dặc dicm cùn dự án dầu tư vay vốn ó ngân hàng.Dầu lư là sự hy sinh các nguồn lực ban đầu nhằm mục đí

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

ch thu về lợi nhuận hoặc các lợi ích kinh tế xà hội.Mục dích cùa dầu ur là thu được nhừng kết quá nhất định lớn hơn so với nguồn lực đà bó ra.3https:/

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam hất vã sức lao động mà còn tham gia cà đầu tư tài chinh và đầu tư thương mại. với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.1.1.2.ỉ Dự ủn đầu tư:ớ Việt Nam

. theo nghị định số 177/CP về điều lệ quàn lý dự án đầu tư và xây dựng, dư án đau tư được định nghĩa như sau: “ Dự ủn đầu tư là một lập hợp nhừng đề x Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

uất về việc bõ vồn đế tạo mới, mờ rộng hoặc cái tạo những đổt tượng nhất định nhằm đạt được sự lủng trướng về số lượng, cái liến hoác nâng cao chất lư

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

ợng san phấm hay dịch vụ nào đò trong một khoảng thời gian nhất định. ”Bất cử một dự án đầu tư nào kể từ khi bắt đầu cho tói khi kết thúc đều phai trá

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam . công việc tiếp theo là cụ thê hoá nguồn vốn. hình thành vốn đầu tư và triển khai dự án đầu tư.Đảm phán vả kỷ kết họp đồng thi công còng trinhXây dụn

g còng trinhLáp đít máy móc thiết biVặn hành chạy thử> Giai đoạn 3: Giai đoạn vận hành kết quá đầu tư.Sử dụng chưa hết còne suấtSử dụng còng suất ở mứ Luận văn tốt nghiệp một số vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thuơng mại việt nam

c cao nhâtCông suất giâm dần và thanh lvĐây là giai đoạn đưa dự án đầu tư vào vận hành đề sân xuất sân phàm vã đưa ra tiêu thụ trên thị trường.4

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ

LÒI NÓI ĐẦUNền kữili tế Việt Nam dang trong thòi kỳ phát triền . nguồn lực cúa nền kinh tế là có hạn . Tuy nhiên, nhu cầu vê nguôn lực không hê giam đ