KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ NGỌC ÁNHĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN Tộc MIÊN NÚI TRONG PHÁT TRIẺN KINH TÉ NÔNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La N PHÙ YÊN, TỈNH SON LALUẬN VĂN THẠC sĩ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔNTHÁI NGUYÊN ■ 2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM——LÒ NGỌC ÁNH•ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ

CỦA PHỤ NỮ DÂN Tộc MIỀN NÚI TRONG PHÁT TRIÊN KINH TÉNÔNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LANgành: Phát triển nông thôn Mã số: 62.62.01.16LUẬN (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

VĂN THẠC sĩ PHÁT TRIỀN NÔNG THỒNNgười hướng dần khoa học: PGS.TS. Dương Vãn SơnTHÁI NGUYÊN ■ 2015iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan so liệu và kết quá ngh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

iên cứu trong luận vản này là trung thực và chưa từng được sữ dụng đẽ bão vệ bát cữ một học VỊ nào.Tòi xin cam đoan rủng mọi sự giúp đờ cho việc thực

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ NGỌC ÁNHĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN Tộc MIÊN NÚI TRONG PHÁT TRIẺN KINH TÉ NÔNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La ực tập và nghiên cửu tại huyện Phù Yên - Tinh Sơn La tôi đã hoàn thành xong luận văn toi nghiệp của mình. Đé có đtrơc kết quà này, ngoài sự nồ lực của

bân thân, tôi luôn nhận đirợc sự giúp đờ chu đáo. tận tình của nhà trường, các cơ quan, thày cô. gia đình và bạn bè. Tôi xin bày tó lòng biết ơn chân (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

thanh tới:Tập thẻ thầy, cô giáo Trường Đ«ại học Nông lâm Thái Nguyên: cán bộ Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân. Hòi Phụ nừ. Phòng Thố

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

ng Kê; Cán bộ và cộng đong người Thái xã Tường Phù, người Mường xã Tường Thượng, người Mông xà Suối Bau. người Dao xà Kim Bon đà giúp đờ tôi trong suố

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ NGỌC ÁNHĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN Tộc MIÊN NÚI TRONG PHÁT TRIẺN KINH TÉ NÔNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La n - người đà tore tiếp hướng dần. chi bão tận tình tôi trong suốt quá trình nghiên cửu và tạo điều kiện thuận lơi cho lôi hoan thành luận văn này.Cuối

cùng tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè. những người đã chia sẽ. động viên, khích lệ và giúp dở tôi trong suốt quá trình học. nghiên cứ (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

u đẽ hoàn thành luận văn cùa mình.Trong thời gian nghiên cứu vì nhiều lý do chú quan và khách quan cũng như hạn chế về mặt thời giun cho nên không trá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Phụ Nữ Dân Tộc Miền Núi Trong Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

nh khói sai sót. Tôi rất mong nhận đươc sự đóng góp của các thay cô giáo đề đề tài này được hoàn thiện hơn.Tôi xin chân thành cám ơn!Thúi Nguyên, ngày

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ NGỌC ÁNHĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN Tộc MIÊN NÚI TRONG PHÁT TRIẺN KINH TÉ NÔNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ NGỌC ÁNHĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN Tộc MIÊN NÚI TRONG PHÁT TRIẺN KINH TÉ NÔNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN