KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         76 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN THỊ MINH TÚPHÁT TRIÉN DOANH NGHIỆP KHU vục KINH TÉ Tư NHÀN VÙNG BÁC TRUNG BộLUẬN ÁN TIẾN

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ Sĩ NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂNHÀ NỘI, 2023LỜI CAM KẾTTôi đã đọc và hiêu vé các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự c

á nhân rằng luận án này do tôi lự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.Hà Nội. ngày tháng nủnt 2023Nghiên CÚ1I sinh ị k Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

ý và ghi rõ họ tên)Nguyễn Thị Minh TúiiMỤC LỤCLỜI CAM KÉT.................................................................iMỤC LỤC....................

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

........................................iiDANH MỤC CẤC TÌ" VIF.T TẤT.........................................viDANH MỤC BÁNG..........................

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN THỊ MINH TÚPHÁT TRIÉN DOANH NGHIỆP KHU vục KINH TÉ Tư NHÀN VÙNG BÁC TRUNG BộLUẬN ÁN TIẾN

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ.................ICIICƯNG 1: TÔNG QUAN CẤC NGHIÊN CÚT LIÊN QUAN DẼN DÈ TÀI ..131.1.Nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến phát triền doanh nghiệ

p khuVực kinh tế tư nhân..............................................131.1.1.Nghiên cứu về phát triền doanh nghiệp và vai trò cũa doanh nghiệp.131.1. Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

2.Nghiên cứu về liêu chí đánh giá sự phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tểtư nhân.........................................................191.1.3.Ng

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

hiên cứu các yếu tố ánh hường đến sự phát triển cua doanh nghiệp khuvực kinh tế tư nhân.............................................221.2.Nhưng nhận x

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN THỊ MINH TÚPHÁT TRIÉN DOANH NGHIỆP KHU vục KINH TÉ Tư NHÀN VÙNG BÁC TRUNG BộLUẬN ÁN TIẾN

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ............................................34CHƯƠNG 2: co SỜ LÝ LUẬN VÉ PHÁT TRIÉN DOANH NGHIỆP KHUVực KINH TÉ TU NHÂN TRONG VÙNG KINH TÉ............

.................352.1.Co sò- lý luận về phát triển doanh nghiệp khu Vực kinh tế tư nhân trongvùng kinh tể............................................ Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

.........352.1.1.Khái niệm và đặc trung cua doanh nghiệp khu vụv kinh te tư nhân...352.1.2.Khái niệm, dặc Innig vùng kinh tế........................38

Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ

2.2.Nội hàm và liêu chí dánh giá sụ phái Iriên cùa doanh nghiệp khu vực kinh

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN THỊ MINH TÚPHÁT TRIÉN DOANH NGHIỆP KHU vục KINH TÉ Tư NHÀN VÙNG BÁC TRUNG BộLUẬN ÁN TIẾN

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN THỊ MINH TÚPHÁT TRIÉN DOANH NGHIỆP KHU vục KINH TÉ Tư NHÀN VÙNG BÁC TRUNG BộLUẬN ÁN TIẾN