KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         90 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HÓI • ♦_________ ___♦__ ♦NGUYÊN THỊ ĨĨĨÍNGTUYẺN DỤNG CÔNG CHỨC CÁP XẰ TỪTHựC TIẺN TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam G NAMLUẬN VĂN THẠC Sĩ LUẬT HỌCHÀ NỌI, năm 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ HƯNGTUYÈN DỤNG ( ÔNG CHỨC CÁP XÃ

TƯTHựC TIỀN TỈNH QUẢNG NAMChuyên ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số : 8 38 01 02NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: PGS. TS. BÙI THỊ DÀOHÀ NỘI, nă (Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

m 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là đề tài luận văn cùa riêng tói. các số liệu vã kết quà nghiên cứu trong luận văn “Tuyển dụng công chức cắp xã

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

từ thực tiễn tinh Quãng Nam" là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rò ràng vã được trích dần đầy đù theo quy định, không trùng lặp với các để tài khá

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HÓI • ♦_________ ___♦__ ♦NGUYÊN THỊ ĨĨĨÍNGTUYẺN DỤNG CÔNG CHỨC CÁP XẰ TỪTHựC TIẺN TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam U....................................................ICHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐẺ LÝ LUẠN VÀ PHÁP LÝ VE TUYEN DỤNG CÔNG CĨĨƯC CẤP XÃ.......................

............................71.1.MỘI sô vân đê lý luận VC luycn dụng công chức càp xà...........71.2.Pháp luật hiện hãnh về tuyến dụng công chức cấp x (Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

à............201.3.Kinh nghiệm của một số địa phưomg VC tuycn dụng còng chúc và bài học VCviệc tuyến dụng công chúc cấp xà............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

.......26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỀN DỤNG CÔNG CHƯC CẤP XẰ..........33Ở TỈNH QUÃNG NAM...................................................332.1.Khái quá

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HÓI • ♦_________ ___♦__ ♦NGUYÊN THỊ ĨĨĨÍNGTUYẺN DỤNG CÔNG CHỨC CÁP XẰ TỪTHựC TIẺN TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam yên dụng còng chức câp xà từ thực tiền ờ tinh QuãngNam................................................................52CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI

PHÁP NHẤM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TU YEN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XẢ Ớ TỈNH QUÁNG NAM..................603.1.Một số phương hướng chu yếu trong tuyền dụng công ch (Luận Văn Thạc Sĩ) Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Nam

ức cấp xà.603.2.Các giãi pháp nâng cao hiệu quá tuyên dụng công chức càp xà...61

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HÓI • ♦_________ ___♦__ ♦NGUYÊN THỊ ĨĨĨÍNGTUYẺN DỤNG CÔNG CHỨC CÁP XẰ TỪTHựC TIẺN TỈNH QUẢNG

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HÓI • ♦_________ ___♦__ ♦NGUYÊN THỊ ĨĨĨÍNGTUYẺN DỤNG CÔNG CHỨC CÁP XẰ TỪTHựC TIẺN TỈNH QUẢNG