KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

KHÓA LUẬN TÓT4NGHIỆP ĐẠI HỌC•k W•••KÉ TOÁN DOẠ^ KÉT QUẢITIU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH ANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN MILIMET VUÔNGHOÀNG THỊ DIỆU SƯƠNGKhóa học 201

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông18 - 2022ĐẠI HỌC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOANH THU, CấTỹH VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOAN

TẠI CONGJofco PHÀN MILIMET VUÔNGSinh viên thực hiện: ị Diệu Sương ành: Kế toán ớp: K52D Kể toánHoìGiàng viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Ngọc ThúyHuế, thán Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

g ỉ nởììì 2022TÓM TẤT KHÓA LUẬNKhóa luận lốt nghiệp đại học với đề tài: “Ac toán doanh thu, chi phi và xác định kết quà kinh doanh tại công ty Co phần

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

Miỉimet Vuông " là kết qua cua quá trinh thực tập cuòi khóa của ban thân emNội đung nghiên cứu cùa đề tài này cụ thề như sau:i*Àlội dung công tác quá

KHÓA LUẬN TÓT4NGHIỆP ĐẠI HỌC•k W•••KÉ TOÁN DOẠ^ KÉT QUẢITIU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH ANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN MILIMET VUÔNGHOÀNG THỊ DIỆU SƯƠNGKhóa học 201

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuôngụ. khái niệm và tồ chức vận dụng của ke toán doanh thu. chi phi và xác định k

GOAN DOANH THU. CHICÒNG TY CÔ PHÂNNội dung nghiên cứu cùa chương này sè là đi sâu vào nghiên cứu thực trang công lác kế toán doanh thu. chi phi và xảy Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

định kểt quá kinh doanh tại công ty cổ phần Mihmet Vuông, số liêu Vị thong tin trong báo cáo đều phân ánh đúng thực trang cùa công ty. và do ban lati

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

h đặtì.cỏng ty củng như cán bộ kế toán cung cấp.CHƯƠNG 3 -TƠÁN DOAN CÒNG TYTửí HƯỞNG VÀ GIAI PHÁP HOÀN THIỆN CÓNG TÁC KẺ ran PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ K

KHÓA LUẬN TÓT4NGHIỆP ĐẠI HỌC•k W•••KÉ TOÁN DOẠ^ KÉT QUẢITIU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH ANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN MILIMET VUÔNGHOÀNG THỊ DIỆU SƯƠNGKhóa học 201

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông phí và xác định kết quả loanh, chi ra được nhùng ưu diêm cùng như nhùng hạn chế trong công tác kế toán cùa công ty. lừ đó đưa ra nhùng giãi pháp của

bân thân đê góp phần khắc phục nhùng hạn chế mà công tỵ đang mắc phải.3Được học tập và rèn luyện trên giảng đường trường Đại học Kinh tế - Đại học Huê Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

. nhờ sự dạy dỗ tận tình và tâm huyểt cùa giảng vién, bản thân em dã dúc kết và tích lũy dược nhiều kiến thức quý báu về chuyên ngành Ké toản. Bên cạn

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

h đó. trong suốt thời gian được thực tập, em cũng học dược nhiều kinh nghiệm làm việc thục tể hơn. nhận thức dược tầm trọng của kế toàn trong mỗi doan

KHÓA LUẬN TÓT4NGHIỆP ĐẠI HỌC•k W•••KÉ TOÁN DOẠ^ KÉT QUẢITIU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH ANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN MILIMET VUÔNGHOÀNG THỊ DIỆU SƯƠNGKhóa học 201

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuôngúp đờ tận tình của thày cô trong khoa Kế toán - Tài chính, cũng như sự hỗ trợ hết mình cùa cản bộ nhân viên công ty Cổ phần Milimet Vuông.Đầu tiẻn. em

muốn gừi lời cảm ơn Thủy - người dã dành nhiêu thời gia góp ỷ. giúp dờ em suổt trong thời giar nghiệp dại học.*Đổng thời, em cũng muốn gửi lời cảm ơn Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

dến chị Hà Thị Giang - kê toán của công ty. ban ỉãnh dạo và cãc anh chị nhàn viên công ty cổ phần Milimet Vuông dã nhiệt tình giúp dỗ em trong quá tr

Kế toán doanh thu,chi phí,và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần milimet vuông

ình thục tập, cung cấp sổ liệu và thông tin cần thiốt cho bài khóa luận tốt nghiệp dại học này.

KHÓA LUẬN TÓT4NGHIỆP ĐẠI HỌC•k W•••KÉ TOÁN DOẠ^ KÉT QUẢITIU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH ANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN MILIMET VUÔNGHOÀNG THỊ DIỆU SƯƠNGKhóa học 201

KHÓA LUẬN TÓT4NGHIỆP ĐẠI HỌC•k W•••KÉ TOÁN DOẠ^ KÉT QUẢITIU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH ANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN MILIMET VUÔNGHOÀNG THỊ DIỆU SƯƠNGKhóa học 201