KHO THƯ VIỆN 🔎

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

ĐẠI HỌC III Ẽ TRVỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA Ql ẤN TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬN jot NGHIỆPỈG HUE PHOTOTOUR CUA KHÁCHHÀNG TẠI CÒNG T\ co PHẢN DL LỊCH VIỆT NAM

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế HÀ NỌI - CHI NHÁNH HUÉNGUYÊN THỊ LAN IlUơNGHuế, tháng 1 mím 2019ĐẠ! HỌC HIE£TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIMI TÉẩKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH3KHÓA LUẬN TỐ^NGHIỆPÝ ĐỊNH

SỬ DỤNG HUE PHOTOTOLR CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY cỏ PHẤN DU LỊCH VIỆT NAM HÀ NOI Ýh1 nhánh HUÉSinh viên thực hiện:Nguyền Thị Lan HirơngLóp: K49A - Ma Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

rketingGiàng viên hirớng dẫn:PGS.TS: Nguyễn Thị .Minh HòaNiêu khóa: 2015 - 2019Huế, tháng 1 năm 2019Lời Cảm ơnĐê hoàn thành khóa luận này, đầu tiên em

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

xin gừi lời cảru chân thành và sâu sắc nhất đến PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa, ngưòi đă hướng dẫn và truyền động lực cho em trong suốt quá trình hoàn th

ĐẠI HỌC III Ẽ TRVỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA Ql ẤN TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬN jot NGHIỆPỈG HUE PHOTOTOUR CUA KHÁCHHÀNG TẠI CÒNG T\ co PHẢN DL LỊCH VIỆT NAM

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huếhức và kĩ ong suốt quá trình em học tập tại Trường Đại hoc Kinh tê' . Em cũng xin cám ơn Ban lành đạo và các anh chị nhân viên tại Công ty Cổ phần Du

lịch Việt Nam Hà Nội - chi nhánh Huế, nơi tạo điều kiện giúp em có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp bên ngoài, tận Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

tình hướng dãn, chỉ dạy và giúp dỡ trong suốt quá trình em thực tập tại công ty.Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè, những người đã tiếp lửa và đồn

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

g hành cùng em trong suốt chặng đường bốn năm qua.Tuy đã có nhiều cỗ gắng, nhưng do kiến thức và thời gian có hạn nên khóa luận không thể tránh nhũng

ĐẠI HỌC III Ẽ TRVỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA Ql ẤN TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬN jot NGHIỆPỈG HUE PHOTOTOUR CUA KHÁCHHÀNG TẠI CÒNG T\ co PHẢN DL LỊCH VIỆT NAM

Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huếviên Nguyền Thị Lan HươngKhóa luận tốt nghiệpGỈ1ỈD: PGS. TS Nguyễn Thị Minh HòaMỤC LỤCLỜI CÁM ƠN.MỤC LỤCiiDANH MỤC TỪVIÉT TÁT.........................

.............vỉDANH MỤC BÂNG BIÊU ..............DANH MỤC Sơ ĐÒ................... Ý định sử dụng hue phototour của khách hàng tại công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội – chi nhánh huế

ĐẠI HỌC III Ẽ TRVỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA Ql ẤN TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬN jot NGHIỆPỈG HUE PHOTOTOUR CUA KHÁCHHÀNG TẠI CÒNG T\ co PHẢN DL LỊCH VIỆT NAM