KHO THƯ VIỆN 🔎

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         144 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TÓ^$NGHIỆPCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG^éỉ^UYÉT ĐỊNH SỪ DỤNGDỊCH VỤ Lử HÀNH (T’AH HÀN

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huếNG CÁ NHÂNTẠI ( ÔNG TYT&ÁCII NHIỆM HỮU HẠNCH KẾT NÓI HUÉPHẠM TIIỊ NGỌC DIEMThừa Thiên Huề. tháng 5 năm 20209J dĐẠI HỌC HƯẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Hl É

KHOA QUÀN TRỊ KINH DOANH£[6IEPKHOÁ LUẬN TÓTCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYÉT ĐỊNH sư DỤNG DỊCH VỤ Lư HÀNH CỦATẠI ( ÔNG TY TRÁDULICH1HÀNG CÁ NHÂN ỈTNHIẸ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

M HỮU HẠN T NÓI HUÊGiáo viên hướng dần: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh HòaSinh viên thực hiện Phạm Thị Ngọc Diềm Lớp:K50A MarketingB Lòi Cảm ơnTrong quá trìn

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

h thực tạp vã hoãn thành bân khoá luận thực tập tốt nghiệp này ngoài sự nỗ lưc cúa bàn thân, tôi xin chân thảnh càm ơn đến:Quỷ thầy, cò giáo Khoa quân

DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TÓ^$NGHIỆPCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG^éỉ^UYÉT ĐỊNH SỪ DỤNGDỊCH VỤ Lử HÀNH (T’AH HÀN

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huếdạy của thầy cò không chi fciilp ích cho việc hoãn thành bân khoá luận tốt nghiệp này mà còn là nhừng hành uang quỷ báu giúp tôi vừng tin bước vào dời

.NxĐặc biệt, tòi xin bày tó lòng biết ơn chân thãíì^vâ sự tri ân sâu sắc nhất đến cô PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hoà. cò đàĩitĩc tiếp hướng dần. tận tinh Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

giúp đờ tôi trong SUÔI quá trình thực tập vã hoàn thành bâi luận văn.Tôi cùng xin chân thành cám ơn IHue. Quý anh chị trong công ty ỉuômtận và động vi

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

ên tôi trong suốt quá trirìhDo thời gian và kiến tillthực tập và hoàn thqqh kinh mong sư giúịS khoá luân cúalền Cong ty TNHH Connect Travel tinh giúp

DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TÓ^$NGHIỆPCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG^éỉ^UYÉT ĐỊNH SỪ DỤNGDỊCH VỤ Lử HÀNH (T’AH HÀN

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huếủa quỷ thây, cô giáo và các bạn sinh viên đè rợc hoàn thiện và thành công.tỏi xin kính chúc quý thầy cò Trường Đại học kinh tê Huế nói clịung và quỷ t

hầy, cò giáo trong Khoa quân trị kinh doanh nói riêng thật uhietVsức klioẽ. niềm vui đế tiếp tục hoàn thành sứ mênh giáo due cao đẹp của minh. Tòi cùn Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

g xin kinh chúc Còng ty TNHH Connect Travel Hue ngày càng phát triển và quý anh chị trong công ty luôn mạnh khoẽ và thành côngTòi xin chân thành câm ơ

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ lữ hành của khách hàng cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch kết nối huế

n!

DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TÓ^$NGHIỆPCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG^éỉ^UYÉT ĐỊNH SỪ DỤNGDỊCH VỤ Lử HÀNH (T’AH HÀN

DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TÓ^$NGHIỆPCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG^éỉ^UYÉT ĐỊNH SỪ DỤNGDỊCH VỤ Lử HÀNH (T’AH HÀN