KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

DẠI HỌC IIUÉ TRCIỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỐT^GHIỆP ĐẠI HỌC KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trườngTNHHTHGỊONG MẠI NAM TROỊỜNGHÒ TRẦN THỦY TIÊNKhóa học: 201« - 2022ĐẠI HỌC HUẾ TRCqỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KẼ TOÁN - TÀI ( HỈNH---ry-'KA .---KHÓA LUẬN

TÓT NCKÉ TOÁN DOANH IHỤ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH D0ANH TẠI CÔNG TY TNHH THGỊƠNG MẠI NAM TROỊỜNGỆP ĐẠI HỌCSinh viêiện:Hồ Trần Thủy TiênGiàng viên híqớn Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

g dẩn:TI1S. Nguyễn Thị Thu TrangKế toánLop: K52B Ke toánlỉuế, tháng Oỉ năm 2022Lời cám ơnTôi xin chân thành cam ơn!Lởi đầu tiên, tôi xin chân thành câ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

m ơn Ban giám hiệu nhã ữOỊỜng củng toàn thể quỷ thầy cò Trơịởng Đại học Kinh tế Huế và đặc biệt lã thầy cò khoa Kế toán -Tài chinh đà truyền đạt cho t

DẠI HỌC IIUÉ TRCIỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỐT^GHIỆP ĐẠI HỌC KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường tại doanh nghiệp cùng nỉìơỊ công việc sau này.%/CzKết thúc thời gian thực tập. tòi xin gừi lời cam ơn chân thành nhất đến ThS. Nguyền Thị Thu Trang -

giâng viên tnrc tiếp hqớng dần và giúp đờ tôi đề tòi có thế hoàn thành lốt bài khóa luận tốt nghiệp đại học.Tôi cùng xin gửi lời cam ơn đến Ban giám Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

đô< Nam TrơỊỜng đà tạo điều kiện cho tòi đơjợ< quý báu đó tòi mới có cơ hội đế vận dung học với thực tiền. Đây cùng Là cơ hội tốyịề thêm nhiều kinh ng

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

hiệm dê phục vụ các anh chị phòng kế toán dà giúp em tòi hoàn thành bàil^óa ỉuân tốt nghiệp trọn vẹn.Trong quá Irinlập. thu thập số liệu và làm bài. d

DẠI HỌC IIUÉ TRCIỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỐT^GHIỆP ĐẠI HỌC KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường dóng góp từ quý thầy cô dè giúp tòi tích lùyOhém kinh nghiệm hoàn thiện bài khóa luân đạt kết quà tốt hơn. Cuối cùng tồi kính chúc thầy cô luôn dồi d

ào sức khóe và thành công trong sự nghiệpgOỊỜi.óng ty TNHH Thơịơng mại còng ty. Nhờ có điều kiện ì so sánh nhừng kiến thức đà hơn về còng việc, giúp t Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

ôi cóLO công việc sau này. Tòi cùng xin câm ơn tòi trong thời gian thực tập tại công ly vảSinh viên thực hiệnHổ Trần Thúy Tiên1DANH MỤC CHỪ VIÉT TẤT5.

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại nam trường

Phcqơng pháp nghiên cứu đề tàiPHẢN II: NỘI DƯNG NGHIÈCHCqơNG 1: Cơ SỚ IÁ KÉT QƯẢ KINH1 1 Nhùng vấn dể ch nghiệp thoỊỢ

DẠI HỌC IIUÉ TRCIỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỐT^GHIỆP ĐẠI HỌC KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

DẠI HỌC IIUÉ TRCIỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỐT^GHIỆP ĐẠI HỌC KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T