KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         135 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

ĐẠI IIỌC IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - KIEM TOÁNKHÓA LUẬN Tf>T nghiệpTHỰC TRẠNG CÓNG T.-ị THU KHÁCH HÀNGM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI CÔNG TY TNH

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aacHH KIÊM TOÁNVÀ KE TOÁN AACNGUYÊN ĐÀNG BÌNHNIÊN KHÓA: 2015-2019KHÓA LUẬNĐẠI HỌC III É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - KIẺM TOÁNNGHIỆPởỉÊM TOÁN KH

OẢN MỤC PHAITHỰC TRẠNG CÔNG 14THƯ KHÁCH HÀ\G cT* CÔNG TY TNHH KIẺM TOÁNHuế, 05/2019Giáo viên hirứng (lần: TS. Hồ Thị Thúy Ngaơn*sb giúp dờ rât ỉn và K Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

ê toán 2 cùa công ty. 1 b "den quý Thây, Cô Kiêm toán dã luôn quan tâm giúpHờ tận tình và truyên qiíttìỉgiúp tôi cô nhùng nền cỉhĩ thiết dê hoàn thành

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

tôt ' cho công việc sau này. ỉ)ậcĐê hoàn thành tôt bài khóa luận này, tôi dã nhận nhiêu từ quý Thây Cô, Ban lànhđạo Công ty TNHH Kiêm A AC, các anh c

ĐẠI IIỌC IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - KIEM TOÁNKHÓA LUẬN Tf>T nghiệpTHỰC TRẠNG CÓNG T.-ị THU KHÁCH HÀNGM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI CÔNG TY TNH

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aachời gÌỀ tăng kiên thức cơ bàn cùng như những kỹ nài bài khóa luận này và là hành trang rat quffnjn _ biệt, tôi xin chân thành cam ơn cô Hò Thị Thu^N

ga dà luôn hướng dân, giúp dở tận tình tôi trong suôt quá trinh viêt :hõa luận tôt nghiệp.Tôi xin chân thành câm ơn Ban^ùnh dạo Công ty TNHH Kiêm toán Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

và Ke toán AAC nôi chung và các anh chinh 2 cùa công ty nói riêng đã những kinh nghiệm thực tế,£i diêu kiện cho tôi dược tiêp xúc trò là một trợ lý k

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

iêm toán vĩêti qua dó giúp tôi hoàn thành tot bài khóa luận tét nghiệp và cô thêm nhũv^piền thức, hành trang rất cằn thiết dể phục vụ công việc sau nà

ĐẠI IIỌC IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - KIEM TOÁNKHÓA LUẬN Tf>T nghiệpTHỰC TRẠNG CÓNG T.-ị THU KHÁCH HÀNGM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI CÔNG TY TNH

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac dào sức khỏe và dạt dược nhiêu thành công trongchị trong phòng kiềm toán Bảo cáo tài •luôn giúp đỡ tận tình củng như chia sẽ ỉ cho toi những tài liệu

can thĩêt và tạo g việc thực tê quá trình kiêm toán vói vai'hành càm ơn!Huế, tháng 05 nảm 2019 Sinh viên thực hiện Nguyễn Dăng KinhKhóa Luận Tốt Nghi Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

ệpGỉ HP: TS. HỒ Thị Thúy NgaMỤC LỤCLỜI CẢM ƠN.....................MỤC LỤC....................DANH MỊ c CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẤTDANH MỤC BÀNG BIÊU........D

Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng của công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac

ANH MỤC Sơ DỎ............PHẤN I: ĐẠT VẤN ĐÈ.........

ĐẠI IIỌC IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - KIEM TOÁNKHÓA LUẬN Tf>T nghiệpTHỰC TRẠNG CÓNG T.-ị THU KHÁCH HÀNGM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI CÔNG TY TNH

ĐẠI IIỌC IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - KIEM TOÁNKHÓA LUẬN Tf>T nghiệpTHỰC TRẠNG CÓNG T.-ị THU KHÁCH HÀNGM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI CÔNG TY TNH