KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         120 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH í' kTT niTẤ HAATnn\r: TAI RFVM VIFV \ÍẤT HIỈT ẨKÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHA.AKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI B

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huếBỆNH VIỆN MÁT HUẾSinh viên thực hiện: . < 1Dương Thị PhượngGiàng viên hướng dần:TI1S. Phạm Thị Hồng QuyênNgành: Kế ToánLóp: K52C - KÉ TOÁNHuế, tháng 1

năm 2022M2JLời Cảm ơnSau gần 03 tháng thực tập tôi đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp "Ke toán thu. chi và xác định kết qua hoạt động tai Bệnh V Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

iện Mất Huế”.Để hoàn thành khóa luận thực tập lốt nghiệp, lôi nhận được nhiều SI tử tổ chức, cá nhân. Tôi xin chân (hành gửi lời cám ơn đến:Ban lành đ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

ạo trường Đại học Kinh tê Huê củng quỷ Thây, Cô^gìáo toán - Tài chinh đà truyền đạt nhừng kiến thức, kinh nghiệri suốt thời gian học lập lại trường đề

KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH í' kTT niTẤ HAATnn\r: TAI RFVM VIFV \ÍẤT HIỈT ẨKÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHA.AKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI B

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huếám đốc, các anh chị ỡ phòng Kế Tòán lạo điều kiện cho tôi học hỏi. cùng nhu nang cao K toán đế có thể hoàn thành khó^ịuậíktốt nghiệp này.Tuy nhiên tro

ng thời gian thực tập còn hạn chế và kiến thức chưa sâu rộng, nên bài báo cáo nà kiến đóng góp củanghiệp của tòi được hoãn thiện hơn. nhùng ý kiến đó Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

sê là nhừng bãi học kinh nghiệm quý báu giúp tôi trong công việc sau này.Kinh chúc Ban giám hiệu nhà trường, quý Thầy. Cô giáo. Ban lành đạo. quỷ Anh.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huế

. Chị Phòng Ke toán dồi dào sức khóe, gặt hái nhiều thành công trong cóngỉioa Keáti cho tòi trong công việc, đồngđờ tòi trong suôt thờiBệnh Viện Măt H

KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH í' kTT niTẤ HAATnn\r: TAI RFVM VIFV \ÍẤT HIỈT ẨKÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHA.AKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI B

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại bệnh viện mắt huếtốtviệc.Tòi xin chân thành cảm ơn!DANH MỤC CHỮ VIÉT TẤTBHXHBão hiếm xã hộiBHYTBào hiềm Y TeCCDC

KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH í' kTT niTẤ HAATnn\r: TAI RFVM VIFV \ÍẤT HIỈT ẨKÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHA.AKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI B