KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Hl ÉKHOA LUANNGHIEPKINH DOANONG TY CO PHAN LONG THỌCAP THỊ KIM NGỌCKHOA KE TOAN - KIÉM TOANKhóa: 2015-2019Cáp Thị Kiminh đạoọ đ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọđã nhiệt tlận lợisuốt quáluận tôt nghiệp này,Em xin chân thành câm ơn ỉSinhdung gấp các thòng oàn thành tôt khóaíè. Lời đầu tiên, em xin gửi lời câm ơ

n sâu sắc tạc sì Phan Thị Hãi Hà đà tận tình hướng ửu và thực hiện đề tài.Mặc dù đà trình độ. kỹ nỏrí nhiều cố gắng nhưng do hạn chế và kiến thức còn Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

hạn hẹp nên chắc khỏi -nhưng' sai sót. Vi vậy. em rất mong nhận được các thây cô và các bạn.vùng xin gữi^ời cam ơn đến các thầy Cỏ Khoa Ke toán-Kiểm t

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

oán nói riêng và Trường/Đại học Kinh tế nớichung <13 trang bị cho em những kiến thức và kinh ngfrffmi quỷ giá tronạ/quá trinh học tập ta^trưởng và tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Hl ÉKHOA LUANNGHIEPKINH DOANONG TY CO PHAN LONG THỌCAP THỊ KIM NGỌCKHOA KE TOAN - KIÉM TOANKhóa: 2015-2019Cáp Thị Kiminh đạoọ đ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọkhóa luận, em đà nhạnktược rất nhiều sự ủng hộ và giúp đờ từ thầy cô. cơ quan thực tập. gia> T <• a • A.....A 4 1 »•dinh và bạn bè. Lời đâu tiên, em x

in gửi lời câm ơn sâu săc tới giáng viên hướng dẵitrình1 nghi'các anhJchj. cô. cjfú phòng Kế ill grip đ em lí/th'gian cũng như làm không tránhchi bão Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

từMỤC LỤCPH?\N I: DẬT VÁN DÊ.........................................................11.1 ,ý do lựa chọn đê lài.......................................

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

............I2.Mục dích nghiên cứu dề tài...............................................1422

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Hl ÉKHOA LUANNGHIEPKINH DOANONG TY CO PHAN LONG THỌCAP THỊ KIM NGỌCKHOA KE TOAN - KIÉM TOANKhóa: 2015-2019Cáp Thị Kiminh đạoọ đ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Hl ÉKHOA LUANNGHIEPKINH DOANONG TY CO PHAN LONG THỌCAP THỊ KIM NGỌCKHOA KE TOAN - KIÉM TOANKhóa: 2015-2019Cáp Thị Kiminh đạoọ đ