KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         122 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

ĐẠI HỌC HUÉ TROỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---(XI --------HIỆPKÉ TOÁN DOANH Tỉỹ.VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠỈXONG ty trách n

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng namnhiệm hũ u HẠN MỌT THẰ^lỉVIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THOI ƠN ( rA) MẠI HOÀNG NAMSinh viên thực hiện: PHAN THỊ KIM NGUYÊNNIÊN KHÓA: 2016 - 2020ĐẠI HỌC HUÉ TROỊỜN

G ĐẠI HỌC KINH TÉ HƯÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH-------------HIỆPKÉ TOÁN DOANH-q^.VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CổNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỌT THÀ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

NH MÊN CÔNG NGHỆ VÀ THOỊƠNG MẠI HOÀNG NAMiên thực hiện:Phan Thị Kim NguyênLóp: K50B Ke toánGiáo viên Inqóng (lẩn:ThS. Nguyễn Ngọc ThúyNiên khóa: 2016-

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

2020Huế, tháng 04 năm 2020LỜI CÀM ƠNSau khoảng gần 4 năm học ớ trường, thực tập cuối kỳ là một điền rất cằn thiếtđồi với mọi sinh viên, là khoảng thời

ĐẠI HỌC HUÉ TROỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---(XI --------HIỆPKÉ TOÁN DOANH Tỉỹ.VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠỈXONG ty trách n

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng namghiệp vụ phát sinh. Điều này giúp sinh viên có thê làm quen dần vớithực tiên và không bị bờ ngờ sau này.Hoàn thành được khóa luận tồt nghiệp này. em x

in thành và sâu sắc đền:17 ơn chân1 XNhà trường đà tạo diều kiện đẽ sinh viên cỏ cơ hội học hot. giao lưu với các loanh nghiệp.quý thầy cô khoa Kế toá Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

n -Ịíỉành đền cò Nguyễn Ngọc Thủy, này. Nhờ nhừng góp ỷ và sự chi dạy tận Ighiệp cùa mình.|r# • Quỹ thầy cô trường Dại học kinh tể Huế. đặt Tậr^hinh.

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

Bèn cạnh dó. em xin gửi lời cám J íà người dâ hướng dần em trong khóa luàịỊ tỉnh cùa cò. em đà hoàn thành khóa luậrrtổr:Các anh chị trong < Thương mại

ĐẠI HỌC HUÉ TROỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---(XI --------HIỆPKÉ TOÁN DOANH Tỉỹ.VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠỈXONG ty trách n

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng namh đề tài. nhưng do thiếu sót kinh nghiệm cùng như chưa có đầy du trĩnh độ chuyên môn nên đề tài chắc chắn sề không tránh khui những thiểu sót. Enivpt

kinh mong quý thầy cô có thê gỏp ý đê giúp dề tài này ngày cànghoàHuế. tháng 4 năm 2019Sinh viênEm xin chân thành cam ơn1 Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ và thương mại hoàng nam

ĐẠI HỌC HUÉ TROỊỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ HUẾ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---(XI --------HIỆPKÉ TOÁN DOANH Tỉỹ.VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠỈXONG ty trách n