KHO THƯ VIỆN 🔎

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         53 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRỊNH VÀN HOÀNGỉ ê/1 đê tài'.CHĂM SÓC, CHÂN DOÁN, PHÒNG VÀ DIỀU TRỊ MỌT SÓ BẸNH TRÊN CHÓ TẠI SUNNY PET THÀN

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyênNH PHÓ SÔNG CÔNG,TỈNH TH.ÝI NGUYÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chính quyChuyên ngành: Thú yKhoa:Chân nuôi Thú yKhóa học:2017-2022Thái Nguyên

, năm 2022ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRỊNH VÂN HOÀNGTêft đề tài’.CHÂM SÓC, CHẢN DOẤN. PHÒNG VÀ DIÊU TRỊ MỌT SÓ BỆNH TRÊN CHÓ TẠI SUNNY Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

PET THÀNH PHÓ SÔNG CÔNG,TÍNH TH.ÝI NGVYÊNKHÓA LUẬN TOT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chuyên ngành:Lóp:Khoa:Khóa học:Giàng viên hướng dẫn:('hình quyThú yK4

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

9 - I V - NOIChấn nuôi Thú y 2017 - 2022 TS. Trần Ván ThángThái Nguyên, năm 2022iLỜI CẢM ONSuốt quá trinh học tập vã rèn trên giáng dường dại học, thờ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRỊNH VÀN HOÀNGỉ ê/1 đê tài'.CHĂM SÓC, CHÂN DOÁN, PHÒNG VÀ DIỀU TRỊ MỌT SÓ BẸNH TRÊN CHÓ TẠI SUNNY PET THÀN

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyênhoa ('hãn nuôi Thú y. em được phân công vè thực tập tôt nghiệp tại SUNNY PET. Trong thòi gian thực tập, em luôn nhận dược sự giúp dờ chu dáo, tận tinh

của Ban chủ nhiệm khoa ('hãn nuôi thủ V. cùng toàn thè các thay cô trong khoa. Nhân dịp này em xin bày to lòng biêl ơn sàn sãc lới:Ban Giám hiệu nhả Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

trường, Ban chú nhiệm khoa và các thay, cô giáo, cán bộ khoa Chân nuôi thú y - Trường Dại học Nông Lâm Thái Nguyên đà tạo diều kiện tot nhất giúp em h

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

oàn thành quá trinh học tập và nghiên cứu.Ban quan lý. cùng toàn (hè nhân viên SUNNY PET đà tạo điều kiện giúp dờ em trong quá trinh thực tập tot nghi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRỊNH VÀN HOÀNGỉ ê/1 đê tài'.CHĂM SÓC, CHÂN DOÁN, PHÒNG VÀ DIỀU TRỊ MỌT SÓ BẸNH TRÊN CHÓ TẠI SUNNY PET THÀN

Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyênn cam on chị Bùi Kim Oanh và anh Nguyễn Vãn Huy đà lạo điêu kiện giúp dờ em trong quá trinh thực tập. dông thời câm ơn gia dinh, người (hàn. bạn bè dà

giúp đờ. động \ icn. khích lệ cm hoàn thiện khóa luận tòl nghiệp này.Cuôi cùng cm xin kính chúc các (hây giáo, cò giáo trong khoa Chân nuôi Thú V luô Chăm sóc, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh một số bệnh trên chó tại sunny pet thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

n luôn mạnh khóc, hạnh phúc và đạt được nhiêu thành công (rong giang dạy \ à nghiên cứu.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRỊNH VÀN HOÀNGỉ ê/1 đê tài'.CHĂM SÓC, CHÂN DOÁN, PHÒNG VÀ DIỀU TRỊ MỌT SÓ BẸNH TRÊN CHÓ TẠI SUNNY PET THÀN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRỊNH VÀN HOÀNGỉ ê/1 đê tài'.CHĂM SÓC, CHÂN DOÁN, PHÒNG VÀ DIỀU TRỊ MỌT SÓ BẸNH TRÊN CHÓ TẠI SUNNY PET THÀN