KHO THƯ VIỆN 🔎

Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022

Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022

Nội dungHẽ thống thuéTổng quan6Thué thu nhập doanh nghiệp7•Thuế suát•ưu đãi thuế TNDN•Xốc đinh thu nhâp chiu thuế TNDN•Các khoản chi không được trừ•Ch

Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022huyển lỗ•Ké khai vã nộp thuế•Chuyên lọi nhuận ra nước ngoáiGiã giao dịch liên két10•Đinh nghĩa các bên liên kết•Phuong phốp xác đinh già giao dich liê

n két•Tờ khai thõng tin vè giao dịch liên két•HÒ sơ xác định giá giao dịch liên két•Thanh tra/kiém tra giã giao dịch liên két•Nguyên tảc bàn chát quyé Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022

t định hĩnh thức•Giao dịch cung cap dịch yụ giữa các bén lién két•Mức khống chế đổi yỡi tồng chi phí lãi vay trẽn EBITDA•Thỏa thuận trước vé phương ph

Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022

âp xác định giă tính thuéThuế nhà thầu nước ngoài12•Phạm vi áp dụng•Phương pháp nọp thuế NTNN•Các hiệp định tránh đánh thuế hai lầnThuế chuyển nhuơng

Nội dungHẽ thống thuéTổng quan6Thué thu nhập doanh nghiệp7•Thuế suát•ưu đãi thuế TNDN•Xốc đinh thu nhâp chiu thuế TNDN•Các khoản chi không được trừ•Ch

Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022dịch vụ xuát khầu•Phuong pháp tinh, kẻ khai vã nộp thué GTGT•Chiét khâu vã khuyên mãi•Hàng hốa và dịch vụ tiêu dũng nội bộ•Kê khai, nộp thué•Hoàn thuế

Hóa đơn20 Pwc Vietnam Sổ Tay Thuế 2022

Nội dungHẽ thống thuéTổng quan6Thué thu nhập doanh nghiệp7•Thuế suát•ưu đãi thuế TNDN•Xốc đinh thu nhâp chiu thuế TNDN•Các khoản chi không được trừ•Ch