KHO THƯ VIỆN 🔎

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHBÁO CẢO TÔNG KẾTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CÁ

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ zP cÆ¡ SỞÝ ĐỊNH HỌC TIÊP CHƯƠNG TRÃŒNH DÀO TẠO KHÁC CÙNG TRƯỜNG DẠI HỌC CỦA THẾ HỆ zMã sổ: E2021.13.1Chủ nhiệm Ä‘á

» tài: TS. GVC. CAO MINH TRÍThành phố Hồ Chi Minh. 02 20221BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHO HO CHÍ .MI Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

NHBÁO CÁO TONG KÉTI)£ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP cơ SỜÝ ĐỊNH HỌC TÍÉP CHƯƠNG TRĨNH ĐẤO TẠO KHẤC CÙNG TRƯỜNG Đ

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

ẠI HỌC cì A THÊ HẸ zMã sổ: E2021.13.1Xác nhận cùa tô chức chù trì (ký. họ tên. đóng dẩu)Chù nhiệm để tài (ký. họ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHBÁO CẢO TÔNG KẾTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CÁ

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ zUCTION........................................................71.1.Statement of problem:.................................................131.2.Purpose

s of research:.................................................141.3.Research questions:...................................................151.4.Objec Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

t and scope of research:.........................................151.4.1.Object of research:...............................................151.4.2.Sco

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

pe of the research:............................................151.5.Research methods:.....................................................151.6.The s

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHBÁO CẢO TÔNG KẾTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CÁ

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z practical implications of the research:.......................161.7.Structure of research.................................................16CHAPTER 2

: LITERA TI RE REÃŒTEW................................................182.1.Definitions:...........................................................18 Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ z

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHBÁO CẢO TÔNG KẾTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CÁ