KHO THƯ VIỆN 🔎

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         45 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx vậy tất yêu gây ra những phản ứng khác nhau của các lực lượng, các thế lực khác nhau. Thời kỳ này, bọn cơ hội luôn luôn tìm cách xuyên tạc chủ nghía

Mác. Chúng cho rang chủ nghĩa Mác chi phù hợp trong giai đoạn chủ nghía tư bàn tự do cạnh tranh, khi chú nghía tư bàn phát triền thành chù nghĩa dê qu Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ốc thì chú nghía Mác không còn phù hợp nữa; và cho rằng, chú nghía Mác đà lôi thời. Khi cách mạng Nga thành công, bọn cơ hội chù nghĩa tìm mọi cách xu

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

yên tạc, bưng bít ý nghía của cuộc cách mạng đó. chúng cho rang, Cách mạng Tháng Mười là hiện tượng đặc thù của nước Nga, kinh nghiệm rút ra từ cuộc c

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxcủa cách mạng Nga thực chất là phù nhận chủ nghĩa Mác. Phú nhận các nguyên lắc hoạt động của Đàng... Sự đúng đần của chủ nghĩa Mác đà được chứng minh

băng thực tiên Cách mạng Tháng Mười, thực tiên này đà đập tan luận điệu xuyên tạc chủ nghía Mác cùa bọn cơ hội chủ nghĩa.Khi nghiên cứu các cuộc đấu t Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ranh chống chủ nghía cơ hội trong Đáng và các thê lực thù địch đối với Đảng cùa V.I.Lênin ta thấy hâu hết đêu thê hiện một tư tường kiên quyết, không

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

nhân nhượng, đâu tranh đến nơi. Cuộc đâu tranh đây thông qua một sô tác phẩm tiêu biêu đà giới thiệu nghiên cứu: “Nhừng nhiệm vụ trước mắt cùa chính q

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx những sai lâm cùa đông chí Tơrớtxki và Bu-kha-rin”; “Bệnh âu trì “tà khuynh” trong phong trào cộng sản”; “Vê vân đê thanh đảng”; “Sáng kiến vì đại”;

“Kiếm tra, kiếm soát”; “Thà ít mà tốt”; “Nhiệm vụ của đoàn thanh niên”...Đê cho Đàng cộng sàn Nga bào đàm vai trò lành đạo cùa mình, giữ vững chính qu Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

yên Xô-viết còn non trẻ, V.I.Lênin đà kiên quyết đâu tranh chõng chù nghía cơ hội trong Đảng nhu’ bọn Mensêvích, bọn Tơ-rổt-ski và bọn Bu-kha-rin... đ

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ế đưa bọn chúngChương 1. TƯ TƯỜNG CỦA V.I.LÊNIN VỀ ĐÁU TRANH CHÕNG CHỦ NGHĨA Cơ HỘI TRONG ĐÀNG VÀ CÁC THỄ Lực THÙ ĐỊCH VỚI ĐÀNG QUA CÁC TÁC PHÃM ĐƯỢC

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxnghía co' hội* Nguồn gốc chú nghía cơ hội:- Nguồn gõc giai cấp: chủ nghía cơ hội có nguồn góc sâu xa từ tầng lớp tiếu tu’ sản. Trong “Tuyên ngôn cúa Đ

àng Cộng sán” C.Mác đã lý giãi: giai cấp công nhân thu nạp mọi giai cấp. mọi tầng lớp (rong xã hội tư bản, chịu sự (ác động của đại công nghiệp làm họ Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

phá sàn trờ thành công nhân (trong đó có tâng lớp tiêu tư sàn).Tiếu tư sàn là một giai cãp đệm, một tâng lớp trung gian, không có phương (hức sàn xuấ

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

t và hệ tư tưởng riêng. Họ len lôi tìm chồ đứng cho mình giữa giai cấp tư sàn và giai cấp vô sàn. Đại công nghiệp làm họ phá sàn thành “người bạn đườn

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxháy lên hàng ngũ tư sản. V.I.Lênin đầ nói: “Giai cấp tiếu tư sản và nên sản xuất nhỏ, từng ngày, từng giờ đè ra giai câp tư sàn và chủ nghĩa tư bàn”.

Và họ sân sàng tiếp tay, hợp tác với giai cap tư sàn đế chõng lại giai cấp vô sàn, trờ thành những trào lưu cơ hội trong Đàng cùa giai cấp công nhân.N Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

gay cả khi giai cấp công nhân đà (rở (hành giai cấp câm quyên ở các nước xã hội chủ nghía, tàn dư của nền kinh tẽ tiêu nông cùng còn rất lớn và đàng v

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

iên của các Đáng Cộng sàn ờ đây phân lớn vàn được kết nạp từ tâng lớp nông dân, tiếu tu’ sản. Nhưng do nên kinh (ế chưa được câi tạo căn bân nên đó ch

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx hiện những khuynh hướng, những trào lưu tư3tường đôi lập với tư tường vô sàn. Do điêrn xuẩt phát của các Dàng từ Đàng dân chủ -xà hội nên cùng chịu à

nh hường của nhừng tư tường cơ hội.- Nguồn gấc xà hội: Nguồn gốc xã hội của chú nghía cơ hội là do trong xã hội tư bản vàn nuôi dường các co' sở xà hộ Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

i làm xuất hiện những tâng lớp trung gian.+ Do sự phồn vinh tạm thời của chủ nghía tư bản: chủ nghía tư bản sè không phát triển nhanh nếu không thu đư

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ợc lợi nhuận siêu ngạch. Giai cấp tư sản vì lợi nhuận siêu ngạch nên họ sần sàng trích một phân lợi nhuận thu được đẽ tạo ra tâng lớp trung gian, nhửn

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxân sử dụng như những “con rãn độc” trong Đàng và trong phong trào công nhân đê bảo vệ cho lợi ích cùa giai cãp họ, cho giai câp tư sàn và chế độ tư bà

n.+ Từ những thú đoạn và chính sách thông trị của giai cấp tu’ sản: Đế bâo vệ quyên lợi cùa mình, giai câp tư sàn đà có nhừng hành động đàn áp khốc li Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ệt với cuộc đãu tranh cùa giai cãp vô sàn và nhân dân lao động. Việc làm đó đà làm cho một bộ phận dân cu’ trong xà hội có tâm lý dao động, câu an đẽ

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

thủ thân, an phận, cam chịu... dàn đến khuynh hướng đầu hàng giai cấp tư sán và chú nghía tư bàn. V.l.Lênin đã chi rò tâng lớp trung gian này là: Do k

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxém, dốt nát nên vô lình rơi vào lập trường cơ hội: V.I.Lênin nói: Đây là nguôn gốc tự nhiên, do non nớt, ấu trì mà mắc phải, do nhận thức yếu kém, dôt

nát vô tình rơi vào lập trường cơ hội chứ họ hoàn toàn không có ý đô. động cơ trước. Muôn khắc phục nguồn gốc này phải tự nâng cao nhận thức, trình đ Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ộ lý luận, nâng cao bán chất giai cấp công nhân, dân dân sẽ vững vàng hơn trong công tác và tránh được lập trường cơ hội. Tãng cường kỳ luật trong Đàn

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

g, thực hiện nghiêm ngặt nguyên tâc tổ chức của Đảng.* Bân chối chù nghía cơ hội:4Theo V.I.Lênin, chủ nghía cơ hội: “là sự từ bò mục tiêu cuôi cùng củ

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxi cấp vô sân, vì nhừng cái lợi phù du hư âo”[l, trl7]. vê lý luận cùng như (hực tiền, nhùng người theo chù nghĩa cơ hội đóng vai trò “đạo quân chính t

rị” cùa giai cấp tư sàn. Dù lĩnh vực nào và trong hoàn cành nào, họ cùng là người bào vệ lợi ích cùa giai cấp tư sàn và chổng Lại giai cấp vô sản, đưa Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

những mục tiêu của Đáng theo nhũng con đường cải lương. Do vậy, họ là kè (hù bên (rong của Đảng Cộng sán. V.I.Lênin viết: “Trước hết và chủ yêu là tr

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ong khi đâu tranh chông bọn cơ hội chủ nghía là bọn, năm 1914, đà hoàn loàn đối lốt (hành bọn xà hội-sô-vanh, đã chạy hắn sang phía giai cấp tư sản ch

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx phạm vi quốc tẽ nừa. Nó là kẻ thù mà chủ nghĩa Bôn-sê-vích đà và đang hêt sức chú ý đến. Ngày nay, mặt hoạt dộng này của nhừng người Bôn-sê-vích đà đ

ược khá nhiêu người biết đến, ngay cà ờ nước ngoài nừa.”[6, tri7], “những người cơ hội chủ nghĩa, thì có thê nói là "vê nguyên tắc" họ thích ứng với t Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

rào lull thịnh hành (rong công nhân, họ (hay màu đối sẳc đẽ ấn nấp được dè dàng hơn, như con thỏ rừng, vê mùa đông, thay lông (hành màu (rầng”[8, trl5

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

3j.Chủ nghĩa cơ hội tìm cách sừa chừa chủ nghía Mác, lây ờ chủ nghía Mác nhùTìg điêu mà giai cãp tư sàn có thế châp nhận được và vứt bò nhừng nguyên l

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxLênin còn viết: “Chủ nghĩa cơ hội là sự hy sinh lợi ích căn bàn của quân chúng cho lợi ích tạm (hời của một số người hết sức ít ỏi, nói cách khác là s

ự liên minh gitìa một bộ phận công nhân với giai cấp tư sán đế chống lại quân chúng vô sân”[2, tr307-308].* Đặc trưng cùa chù nghía cơ hội:- Thê hiện Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

lập trường trung dung đứng giừa, giẫu mật, nhưng thực chất là ngả (heo lập trường (ư sán và tiếu tư sàn.5Chù nghía cơ hội trong lý luận cùng như trong

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

thực tiên rất khó phát hiện. Nhùng người theo chủ nghía cơ hội luôn tìm mọi cách thích nghi với mọi phía, mọi phái, làm vừa lòng mọi bên. Họ thường t

MỞ ĐĂƯCuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nô ra và nhanh chóng giành thắng lợi, lại do một chính đãng của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin lành đạo lập nên, do

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docxhư “con rân nước giừa hai dòng nước xoáy”. V.I.Lênin cho rằng: khó có thê nhận biết các “anh chàng cơ hội” trong một cái bây của mội công thức nào đó.

Bởi vì, anh ta dề dàng thừa nhận mọi công thức, nhung cũng dê dàng vin bỏ mọi công thức. V.I.Lênin đã chi rõ: “Do bản chất của mình, phái chủ nghía c Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

ơ hội bao giờ cùng tránh đặt các vấn đê một cách rò ràng và dứt khoát, bao giờ nó cũng lìm một con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn

Tiểu Luận Cao Học-Quan Điểm, Tư Tưởng Của V.i.lênin Về Đấu Tranh Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Trong Đảng Và Các Thế Lực Thù Địch Với Đảng. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên.docx

nước giừa hai quan điếm đối trội nhau, nó lìm cách thoả thuận với cả quan diêm này lân quan điếm kia, vì nó quy nhừng sự bât đòng ý kiên của mình lại