KHO THƯ VIỆN 🔎

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBẢO CÁO TÔNG KÉTDỀ TÀI KHOA HỌC VÀ (’ÔNG NGHỆ (’ẤP co SÒHÌNH TƯỢNG HỌ PHÁP (YAK) TRONG M

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)MỸ THUẬT THÁI LAN (NGHIỀN CỨU TẠI WAT PHRA KAEW) (SO SÁNH VỚI MỸ THUẬT KHMER)Mã số: T2019.09.1Chù nhiệm dê tài:ThS. Nguyễn Thị Tâm AnhThành phố Hồ Chi

Minh, tháng 03 năm 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRI'ÔNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHBÁO C ÁO TÔNG KÉTDỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co SÒHÌNH TƯ Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

ỢNG Hộ PHÁP (YAK) TRONG MỸ THUẬT THÁI LAN (NGHIÊN CỨU TẠI WAT PHRA KAEW) (SO SÁNH VỚI MỸ THUẬT KHMER)Mã Số:12019.09.1Xác nhận cũn tố chức chũ tri (kỹ.

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

họ rên, dóng dấu)Chu nhiệm dề tài (ký, họ tẻn)Thành phổ Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2021MỤC LỤCPHAN MỚ ĐÂU1.LÝ DO NGHIÊN cửu VÀ ĐẠT VÁN ĐẺ.............

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBẢO CÁO TÔNG KÉTDỀ TÀI KHOA HỌC VÀ (’ÔNG NGHỆ (’ẤP co SÒHÌNH TƯỢNG HỌ PHÁP (YAK) TRONG M

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)..24.DÕI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cưu................................35.LỊCH Sừ NGHIÊN cửu VẤN ĐE .....................................46.CÁCH TIFP (’A

n, phương pháp NGHIÊN cưu.........................97.CẦU HOI NGHIÊN cứu VÀ GIA TIIƯYÉT NGHIÊN cứt’..................98.KÉT CẢU ĐÉ TÀI................. Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

...............................10CHƯƠNG 1: cơ sờ LÝ LUẬN VÀ THI c TIỀN1.1.Các khái niệm sừ dung trong đề tài........................111.2.Nguồn gốc và

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

định nghĩa về hình tượng Yak sử dụng trong dề tài.1213. Một số quan điểm lý thuyết trong đề tài.........................171.4. Cơ sở thực tiền liên q

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBẢO CÁO TÔNG KÉTDỀ TÀI KHOA HỌC VÀ (’ÔNG NGHỆ (’ẤP co SÒHÌNH TƯỢNG HỌ PHÁP (YAK) TRONG M

Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)............201.4.3.Sự liếp nhận hình tượng Yak qua sử thi An Dộ Kamayana tạiThái Lan vàCampuchia..................................22Tiểu kết chương ỉ

...........................................23CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG YAK TRONG MỸ THUẠT THÁI LAN (NGHIÊN CƯU TẠI WAT PHRA KAEW) Hình tượng hộ pháp (yak) trong mỹ thuật thái lan (nghiên cứu tại wat phra kaew) (so sánh với mỹ thuật khmer)

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBẢO CÁO TÔNG KÉTDỀ TÀI KHOA HỌC VÀ (’ÔNG NGHỆ (’ẤP co SÒHÌNH TƯỢNG HỌ PHÁP (YAK) TRONG M