KHO THƯ VIỆN 🔎

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         78 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

BỌ GIÁO DỤC VÃ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỠ TP. ĨĨÕ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ XÃ ĨIỌĨ CẤP TRƯỜNGCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN CHÍNH SÁCH CỎ

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2) TỨC CỬA CÁC ( ÔNG TY TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN SỜ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHMã số: T2021.03.1Chú nhiệm (lề tài: TS. NGUYÊN KIM PHƯỚCTh

ành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc MỜ TP. ĨĨÒ CHÍ MĨNĨĨBÁO C ÁO TÔNG KÉTDÈ TÀT KĨĨOA nọc VÀ XÃ ĨTỌĨ CÁP TRƯỜN Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

GCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỎ lúc CỦA C ÁC CÔNG TY TIÊU DÙNG NIÊM YÉT TRÊN SỜ GIAO DỊCIICHỨNG KHOÁN THÀNH PHÓ HÒ c Ilí MINHMã SỐ: T2021.03.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

1Chủ nhiêm đề tài: TS. NGUYÊN KIM PHƯỚCThành phó Hồ Chí Minh, tháng 04 UỈÌDÌ 202211BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỜ TP. ĨĨÒ cm MTNĨĨBÁO C ÁO TỐ

BỌ GIÁO DỤC VÃ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỠ TP. ĨĨÕ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ XÃ ĨIỌĨ CẤP TRƯỜNGCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN CHÍNH SÁCH CỎ

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)G KHOÁN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHMã số: T2021.03.1Xác nhận cùa tố chức chủ trìChủ nhiệm đề tàiiiiThành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022DANH SÁCH NHỮNG T

HÀNH VIÊN THAM GIASTTHo và tênĐơn vị công tác và lình vực chuyên mônTỷ lệ đóng góp (%)1rs. Nguyền Kim PhướcTTĐTTX - Trường ĐH Mớ Tp Hồ Chí Minh0,62ThS Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

. Phan Ngọc Thủy NhưKhoa TCNH - - Trường ĐH Mỡ Tp. Hồ Chi Minh0,23Ths. Phạm Minh TiếnTrường ĐH Tài chính - Marketing Tp HCM0,2IVMỤC LỤCMỤC LỤC........

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (2)

.................................................V

BỌ GIÁO DỤC VÃ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỠ TP. ĨĨÕ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ XÃ ĨIỌĨ CẤP TRƯỜNGCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN CHÍNH SÁCH CỎ

BỌ GIÁO DỤC VÃ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỠ TP. ĨĨÕ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ XÃ ĨIỌĨ CẤP TRƯỜNGCÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN CHÍNH SÁCH CỎ