KHO THƯ VIỆN 🔎

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

KHÓA LUẬN TÓTDẠI HỌC III E TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH—-0ỈỠỈO—-p ĐẠI HỌC>11 DOANH TẠI CHI NHÁNHVÀ XÁC ĐỊNH KÉTNHÀ MÁY TINH Bkr sXn

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huyn THỪA THIÊN HUẾ - ( ÔNG TY TNHH MTV NÕN(>’ SAN XUÁT nhập KHẢU hoàng huyKHÓA HỌC: 2018-2022PHAN THỊ TÓ ANHĐẠI nọc HI É TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KẼ

TOÁN - TÀI CHÍNH—-csOêo-—KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCTÌM IHẺỤ CÔNG T4S TOÁN DOANH THUVÀ Xấc: định két ^H^Knh doanh tại chi nhánhNHÀ MÁY TsXn thừa thiê Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

n HUÉ - CÔNG TYN XUẤT NHẬP KHÁU HOÀNG HUYTNHH MTVSinh viên thực hiện: Phan Thị Tố Anh Ngành: Ke toánGiáo viên hướng dẩn:ThS. Nguyễn Thị Thu TrangLớp:

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

K52F Kê toánHuế, tháng 01 năm 2022tháng được học lập trên giáng đường đại học là nhùng nám tháng vô cùng quỷ giá. ý nghĩa quan trọng dối VỚI tôi, thầy

KHÓA LUẬN TÓTDẠI HỌC III E TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH—-0ỈỠỈO—-p ĐẠI HỌC>11 DOANH TẠI CHI NHÁNHVÀ XÁC ĐỊNH KÉTNHÀ MÁY TINH Bkr sXn

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huyxin chân thành câm

và lạo điêu kiện thuận lợi đê lôi thực lập lại công ly. Dặc’ biệt, lôi xin gưi lời cám ơn dến các anh chị trong bộ phận kế toán tài c à tạo diều kiện Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

cho lôi được tiếp xúc và học hôi và đà nhiệt tình giúp đờ lồi’ cung cấp cho lôi nhừng thòng tin cần thiết cùng như chia sẽ các kinh nghiệm jquý báu tr

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

ong suốt quá trình tôi tìm hiếu thực tập tại công ty.Quan trọng hơn. tôi xin chân thảnh cãí trường Đai học Kinh tế - Dại học Huế. dãc Tài chính đã tận

KHÓA LUẬN TÓTDẠI HỌC III E TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH—-0ỈỠỈO—-p ĐẠI HỌC>11 DOANH TẠI CHI NHÁNHVÀ XÁC ĐỊNH KÉTNHÀ MÁY TINH Bkr sXn

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huydần ThS. Nguyền Thị Thu Trang đà tận tìiih hướng dản. giúp đờ. lang nghe và chi dần cho lôi trong suốt quá trinh thực hiện dợt thực tập cuối khóa này.

Do thời gian thực lập có hạn. kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế nên bái báo cáo không tránh khôi nliừng thiếu sót. Vi vậy. kinh mong quỹ Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

thầ}. cô giáo gop ý nham bô sung những nhừng kicn thức còn thiếu sót đê hoàn thiện \ ì phục vụ tốt cho công tác sau nãy.I ôi xin chân thành câm cm!gi

Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế công ty tnhh mtv nông sản xuất nhập khẩu hoàng huy

ám hiệu vả quý thầy cô giáo biệrlà quý thầy cô trong khoa Ke toán đạt nhiều kiến thức quan trọng và đ«ạo đức I*về ngành nghề, công việc phai làm và đạ

KHÓA LUẬN TÓTDẠI HỌC III E TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH—-0ỈỠỈO—-p ĐẠI HỌC>11 DOANH TẠI CHI NHÁNHVÀ XÁC ĐỊNH KÉTNHÀ MÁY TINH Bkr sXn

KHÓA LUẬN TÓTDẠI HỌC III E TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH—-0ỈỠỈO—-p ĐẠI HỌC>11 DOANH TẠI CHI NHÁNHVÀ XÁC ĐỊNH KÉTNHÀ MÁY TINH Bkr sXn