KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         141 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

GVHD: ThS. Phạm IhỊ tỉich ygỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm ỉ hỊ Bich NgỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng ỉhỊ Kích NgỌcKhóa luận tốt nghiệpLỜI CẢM ƠNDược sự phàn cóng cùa quý thây cô khoa Kê toán - Kiêm toán Trường Dại Học Kinh tế Huế sau hơn ba tháng thự

c tập em dà hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp ” Thực trạng cồng lác kế toán bán hàng và xác đinh kết quà kinh doanh lại còng ty ('ổ phần Tập doàn Đữc Tư Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

ờng - Chi nhánh Đã NằngDc hoàn thành nhiệm vụ được giao, bên cạnh sự nỏ lực học hói cùa côn CÓ sụ hướng dần tận tình cua thầy cô hướng dần. bạn bẽ xun

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

g quanh cù anh chị lại đon vị thực tế.Em chân thành cám ơn ThS. Phạm Thị Bích Ngọc - người dă hữỠỊ g dẫtTcho em trong suốt thời gian làm báo cáo thực

GVHD: ThS. Phạm IhỊ tỉich ygỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm ỉ hỊ Bich NgỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵngem chân thành cám ơn cồ và clp^i^p dói dào sức khoẽ.Độc biệt, em xin bày (õ lời câm ơn dến Công ty Cố phần Tập đoàn Đức Tường - Chi truyền đạt kinh ng

hiệm chuyên môn. tạo cọ VỚI công việc thực tế tại Quý công tỵ. lãCùng như lời câm ơn gửi em trong suốt hơn 3 tháng lam đề tài.Tuy nhiên vì kiên thú nh Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

iều VỚI kinh nghiệm jhi thiều xót. em rầl mong cũng toàn thê Cí báo cáp nìc cỡ^a^chú. các anh. các chị tại à Nằng đà tận tinh giúp đờ, 51 ch(Fem dược

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

thực tập. dược tiếp xúc y đê hoàn thiện báo cáo cùa mình và bạn bè đà luôn đòng hành, bèn cạnhên môn còn hạn chè và bán (hân vẫn chưa liêp xúc n nên n

GVHD: ThS. Phạm IhỊ tỉich ygỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm ỉ hỊ Bich NgỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵngc Tường dê bái ìn thiện hon.Iốì\ùng em xin kinh chúc Quý thầy cô. các anh các chị luôn luôn mạnh khoe, harth phục' và thành cồng trong công việc.Huề,

ngày 04 tháng 01 nàm 2020Sinh viên thực hiệnNgô Thị NaiiiM TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm LhỊ Kích NgỌcKhóa luận tỗt nghiệpMỤC LỤCLỜI CẢM ƠN........... Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

........................................UiVG VÀ XÁC ĐỊNH K£T QUẢG MẠI................DANH MỤC CHỪ VIẾT TAT...................................DANH MỤC

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn đức tường chi nhánh đà nẵng

Sơ ĐỎ, BIÊU Dó.................................DANH MỤC BÂNG. BIẺU.....................................PHÁN I: ĐẶT VÁN ĐẺ.............................

GVHD: ThS. Phạm IhỊ tỉich ygỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm ỉ hỊ Bich NgỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm

GVHD: ThS. Phạm IhỊ tỉich ygỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm ỉ hỊ Bich NgỌcKhóa luận tốt nghiệp51 TH: Ngô Thị NaGVHD: ThS. Phạm