KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

ĐẠI HỌC III É TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TÔT Np ĐẠI HỌCXÃY BL: K50l)-Kê toánHuế, rháng 12 năm 2019KÉ TOÁN DOAN KÉT QUÀ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng K1NNiên khóa: 2016- 2020•CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH OANH TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN ƯƠNG MẠI HƯƠNG ĐÒNGGiáo viên hướng dẫn:Thạc sĩ: i loáng Thị Kim ThoaLỜI CẢM ƠNg

ian hơn ba tháng thực lập và làm bài khóa luân, eiĩydã nhiều sự ung hộ và giúp dờ từ thầy cô. cơ quan thực tậjk gia Lời đầu liên, em xin gửi lời câm ơ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

n sâu sắc led giằmpviên Iliac sĩ Hoàn® IhỊ Kim Thoa dà tận tình hướng dần em trong suốt quá trình nghiên cún và thực hiên dê tàLEm cùng xin gừi lời câ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

m ơn đèn các thày cỏnói riêng và Trường Dại học Kinh tc I ■ nhưng kiến thức và kinh nghiệm quý 1 và tạo điều kiệncho em thực hiệp ■nhậnlie UO1toán-Kiê

ĐẠI HỌC III É TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TÔT Np ĐẠI HỌCXÃY BL: K50l)-Kê toánHuế, rháng 12 năm 2019KÉ TOÁN DOAN KÉT QUÀ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồngmại'Hươníg Đồng đà nhiệt tình giúp dở. cung cấp ca^uhong tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có the hoàn .thành (tót Khóa luận tốt nghi

ệp này.Mặc dù dà có nhiều cố gắng nhưng do hạn chc về mặt thời gian cùng như trinh độ. kỳ năng và kiến thức côn hạn hẹp nên chắc chấn bài làm khÔỊỊg t Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

ránh khơrnhừng sai sót. Vì vậy, em rất mong nhặn dược sự dóng gớj»chi pâó lữ các thầy cô và các bạn.m xin chân thành câm ơn!Sinh viênNguyen Thị BéKhóa

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại hương đồng

luận tốt nghiệpGVIID: ThS. Hoàng Thị Kim ThoaDANH MỤC CHỮVIÉT TẤTBH&CCDVCMKTCBCNVGTGTK (’Bán hàng và cung câp dịch \ ụ

ĐẠI HỌC III É TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TÔT Np ĐẠI HỌCXÃY BL: K50l)-Kê toánHuế, rháng 12 năm 2019KÉ TOÁN DOAN KÉT QUÀ

ĐẠI HỌC III É TRI ÔNG DẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TÔT Np ĐẠI HỌCXÃY BL: K50l)-Kê toánHuế, rháng 12 năm 2019KÉ TOÁN DOAN KÉT QUÀ