KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

Khóa học: 2018- 2022DẠI HỌC HƯỂ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ IH É KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---/TX'ssS-------KHÓA LUẬN TỎTĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa XÁC ĐỊNHKÉT ỌUẢ KINH DOANTI TẠI CÔNG TY TNĨTIT[>, tên sinh viên:Lê Thị ThúyTHU NGHĨAGiáo viên hưứng dần:Th.s: Đào Nguyên PhiLóp: K52 Kiếm toánTÓM TẤT

CÙA BÀI KHÓA LUẬNKết cấu cua khỏa luận ngoài phần mơ dầu và kết luận, gồm 03 chương nội dung:Chương 1: Cơ sớ lý luận về tò chức kế toán doanh thu. ch Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

i phi và xác dinh kết< quã kinh doanhChương 2: Thực trạng tô chức kế toán doanh thu. chi phi và xác dinh két qua kinh doanh tại công ty TNHH THU NGHĨA

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

A1 XChương 3: Một số kiến nghị nhẩm hoàn thiện tổ chức kế toán ơbanh thu. chi phí và xác định kết quà kinh doanh lại (’ông ly TNHH I Hlỉ^GHÌALỜI CÁM O

Khóa học: 2018- 2022DẠI HỌC HƯỂ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ IH É KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---/TX'ssS-------KHÓA LUẬN TỎTĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩaiếp cận với Công tỵ dà giúp tòi hoãn thiện hơn kiến thứctrong nhùng nám theo học tại trường DẠI HỌC KINH TÉ - DẠI HỌC HUÊ. Bang nliừng kiến thức tòi đ

à dược cô giáo chi dạy. cùng sự tận tinh giúp dờ. chi bao cua các anh chị phòng Ke toán trong (’ống ly tôi đà hoàn thành bài báo cáo thực tập cuối khó Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

a cũa minh.►c lại Irưòmg khôngIghiên cứu xong do hư kiên thúc, cho nên< I hời gian liếp cận công việc thực le so vói quá trình lôí dược nhiều. Mặc dù

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

băn thân dà cố gắng trong việc học hỡi vS nấng lực còn hạn chế về mặt kinh nghiệm thực le cù]luận tốt nghiệp này sè không tránh dược những diêu Thiểu

Khóa học: 2018- 2022DẠI HỌC HƯỂ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ IH É KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---/TX'ssS-------KHÓA LUẬN TỎTĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩac chẩn những kinh nghiệm quý báu giúp lôi 11 óàiỸ chinh thêm kiến thức cùa mình và là nen tang vững bước chơ nghề nghiềp cua tôi ^au nãy.l ôi xin chân

thà TÉ - ĐẠI HỌC HIT nhiệt lình giúp đờ lôi_ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thu nghĩa

>ng suốt thời gian thực lập và hoàn thành bài báo cáo thựctập cuốikhóaTrân trong cám ơn!

Khóa học: 2018- 2022DẠI HỌC HƯỂ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ IH É KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---/TX'ssS-------KHÓA LUẬN TỎTĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ

Khóa học: 2018- 2022DẠI HỌC HƯỂ TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ IH É KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---/TX'ssS-------KHÓA LUẬN TỎTĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ