KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

ĐẠI HỌC IIVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---riz'xiS---KHOÁ LUẬN TGHIỆPKẺ TOÁN DOANH THIỌCHI PHÍ VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH doamQặíc Ô

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phátÔng ty t.nhh đảu tưNHÁP KHÁU GIA HUNG phấtSinh viên thực hiện: Lê I hi .Muốn • • •Khóa học: 2017 - 2021KHOÁ LUẬN TĐẠI HỌC IIUÉ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ

KHOA KÉ TOÁN - TÀI CIIÍNII------------------GHIỆPKÉ TOÁN DOANH THỤrC HI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOẠnX^ẠIV Ông ty TNIIII ĐẤU TƯ T NHẬP KHÁU GIA HƯ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

NG PHÁ Iviên thin* hiện:l.ê Thị .Muốn Ngành: Kiêm toán Lớp: K51C Kiêm toánGiàng viên hướng dẫnThs. Dào Nguyên PhiHuế, tháng 01 năm 2021với các kiếnTÓM

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

TÁT KHÓA LUẬNSau thời gian dầu quan sát mô hình hoạt dông, tồ chức bô mây ke toán cùng với cân nhác linh phù hợp, lôi quyêl định chọn đê lài “Kê loán

ĐẠI HỌC IIVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---riz'xiS---KHOÁ LUẬN TGHIỆPKẺ TOÁN DOANH THIỌCHI PHÍ VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH doamQặíc Ô

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phátbáo cáo gôm 3 phân chínhPhân đâu đậl vần đê cho nội dung nghiên cứu. lôi đà nêu lèn lý do chọn đê lài, xác định mục tiêu, dối tượng, phạm VI và phương

pháp thực hiện.I iếp ihco, xây dựng chương I phần II về cơ sớ lý luận làm nền láng-lý thuyết xuyên suốt cho bài luận. Kết hợp mô ta công tác kế toán Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

thực tiễn tại'Công ty Gia Hưng Phái ớ chương 2 làm càn cứ đưa ra những đánh giá giừa lý ihuvcl và thực lế công tác kế toán ớ chương 3Phần III là những

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

kết luận về nhùng mục tiêu dã dạt d nghị về nhùng thiểu sót mang lính chù quanTrong toàn bộ bài khóa luận, tôi dã thực hiện về mặt cơ sớ lý luận, thu

ĐẠI HỌC IIVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---riz'xiS---KHOÁ LUẬN TGHIỆPKẺ TOÁN DOANH THIỌCHI PHÍ VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH doamQặíc Ô

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phátvề mặt thực trạng, mang toàn bọ toán thực tế. đề xem thưc sự chứng tử làm căn cứ hạch tốá sử dụng thèm lài khoăn chi I Thông tư. Chuẩn muc. máy) đầy đ

ù. hợp lệ hãyTrên phự ưu điềm, 111 hừu hiệDo bị giới hạn vể trình dộ chuyên mòn và thời gian thực tập tại dơn vị. Nhùng 1 gia và giãi pháp còn mang lí Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

nh chù quan và chưa sâu sac, có ihể chưa phù hop Còng ty Gia Hưng Phát ơ thời diêm hiện tại. Hơn hết. tôi dà cô gãng thu thập dầy du cơ sơ lý luận, mô

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

ta chân thực công tác kế toán thực tiền, dưa ra nhưng góp ý hừu hiệu nhầl. Thông qua các giãi pháp được nêu ra. lôi mong muôn góp phân nho bé công sử

ĐẠI HỌC IIVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---riz'xiS---KHOÁ LUẬN TGHIỆPKẺ TOÁN DOANH THIỌCHI PHÍ VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH doamQặíc Ô

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phátch xác cãc phan hành kế toán: Chứng từ kế ‘ẩh X’à sổ sách ghi chép. Tài liệu được tư 133, Chuân mực kế toán Việt Nam tuyết đế soi vào thực trạng công

việc kế liệp có cần thiết phái thu thập đầy đu các Voài tài khoản kế toán theo quỵ đinh, công tỵ có nào, hạch toán có đúng kỳ, đúng quy định theo dược Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

ghi nhận và in ra (hình thức ghi sô kế toán lõng.ện cơ sớ lý luận và thực tiền, tôi có thê đánh giá dược những ‘til dang hiện hừu tại công ụ- dê nêu

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phát

ra nhùng giai pháp hợp lý vàhttps://khothuvien.(Lòi Cảm ơn!Dầu lư ỉc tham mg Kế toán cơ sỡ để hoànthảng thực tập tại Còng ty TNHH Dầu tư Thương mại Xu

ĐẠI HỌC IIVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---riz'xiS---KHOÁ LUẬN TGHIỆPKẺ TOÁN DOANH THIỌCHI PHÍ VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH doamQặíc Ô

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gia hưng phátên, ròi xin bày rõ lời cám ơn Ban giám đốc Còng ty TỈ

ĐẠI HỌC IIVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH---riz'xiS---KHOÁ LUẬN TGHIỆPKẺ TOÁN DOANH THIỌCHI PHÍ VÀ XẤC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH doamQặíc Ô