KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

DẠI HỌC HITTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HIT KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNHỆP ĐẠI HỌC • • •KHÓA LUẬN TÓT NGHIITÊN ĐÈ TÀIKÉ TOÁN DOANH I Hr^HI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QV

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bìnhVẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỐ PHÀN DẸT .MAY HUẾ - CHI ÁNH QUẢNG BÌNHSinh viên thực hiện:VÕ THỊ IIÕNG NHUNGKHÓA HỌC: 2018-2022DẠI HỌC HI É TRƯỜNG DẠI HỌ

C KINH TÉ HI É KHOA KỀ TOÁN- TÀI CHÍNHKHÓA LUẬNÍP ĐẠI HỌCTÊN ĐÈ TÀIKÉ TOÁN DOANH THpJCffi PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QŨẢ♦ , _____________________KINH DOANH T Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

ẠI (’ÔNG TY CÓ PHẢN DẸT MAY HUẾ - CHI• > .ÁNH QUẢNG BÌNHSinh viên thực hiện: Võ Uli Hông Nhung (dáng viên hưóng dần:Ngành: Ke toánThS. Nguyền Quang Hu

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

yLớp: K52E Kê toánỌnàfjg Hình, tháng (ị ỉ năm 2022LỜI CẤM ƠNDe hoàn thành đề lài khóa luận “Ke toán doanh thu. chi phi và xác định kết qua kinh doanh

DẠI HỌC HITTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HIT KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNHỆP ĐẠI HỌC • • •KHÓA LUẬN TÓT NGHIITÊN ĐÈ TÀIKÉ TOÁN DOANH I Hr^HI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QV

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình giáo trong Khoa Kế toán tài chinh - Trường Đại học Kinh tế Huế. Đặc hiệt, em xin gứi lời câm om chân thành và sầu sắc nhất đen thầy Nguyen Quang Huy

dà tận tinh hướng dần vã giúp dờ em rắt nhiều trong quá trinh lãm khổa luận tốt nghiệp.Scriếp theo, em xin chân thành câm om Ban lạnh đạo ('ống ly ('ồ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

phần Dệt May Huế - Chi nhánh Quãng Bình dã tạo diều kiện cốt nhất dế em tim hiếu và năm TĨicác vẩn đề liên quan đến quá trình làm khóa luân tại còng

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

ty.11.■111 xin chân thành câm on!Cuối củng em xin gũi lời câm ơn đến tyác anh chị trong phòng Kế toán đà lêu cần thiết để em có thế hoàn thành khóanhi

DẠI HỌC HITTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HIT KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNHỆP ĐẠI HỌC • • •KHÓA LUẬN TÓT NGHIITÊN ĐÈ TÀIKÉ TOÁN DOANH I Hr^HI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QV

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bìnhnghiệm được nhi vô cùng hửu ích. Từ đó đề em học hói và rút kinh nghiệm cho quá trinh lãiụ việc sau này cua mìnhKhóa luận cua em tất nhiên sê không th

ê tranh dược nhùng hạn chế. thiếu sót. Em râận được 11 hửng nhận xét và góp ý lừ quý thây cò nhảm giúp hàikhóa.l em dược hoãn thiện hơn. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế chi nhánh quảng bình

DẠI HỌC HITTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HIT KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNHỆP ĐẠI HỌC • • •KHÓA LUẬN TÓT NGHIITÊN ĐÈ TÀIKÉ TOÁN DOANH I Hr^HI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QV