KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay THANH NIÊN NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO HUYỆN XAY CHAM PHON - MỘT SỖ VÃN ĐỀ LÝ LUẬN........................................8LI. VỊ trí, vai trò, chức năng,

nhiệm vụ cùa Doàn Thanh niên nhãn dân cách mạng Lào.....................................81.2.Quan niệm, nội dung bô sung phương thức lănh dạo cùa huy Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

ện ùy đối với Đoàn thanh niên NDCM Lào huyện...........18CHƯƠNG 2: HUYỆN ỦY XAY CHAM PHON LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN NHẢN DÂN CÁCH MẠNG LÀO - THỰC TRẠNG

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM...........................242.1.Nhừng nhân tố ảnh hường đến sự lành đạo của huyện ủy dõi vớiĐoàn thanh niên NDCM Lào huyệ

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nayhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo cúahuyện ùy Xay Cham Phon dõi với Doàn thanh niên NDCM Lào huyện. ..57 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIẾM VÀ GIÁI

PHÁP NHẰM TĂNG CƯƠNG sự LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY XAY CHAM PHON VỚI ĐOÀN THANH NIÊN NDCM HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI...................653.1.Quan điếm...... Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

....................................653.2.Các giái pháp......................................67KẾT LUẬN...............................................

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

.....76DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO.................................782Mở ĐẪƯ1. Tính câp thiết của đề tàiQua mọi thời kỳ cách mạng, Đáng Nhân dân cách

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện naycó V nghía chiến lược dôi với tương lai dan tộc và vận mệnh cùa Tô quõc.Trái qua hơn 63 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lành đạo cúa Dàng, Doàn

thanh niên NĐCM l.ào dã tập hợp, giáo dục, rèn luyện thê hệ trè Lào, đưa họ vào các phong trào hành động cách mạng, lập nên những thành tích to lớn, g Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

óp phân quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghía xà hội và bảo vệ Tố quốc Lào.Tuy nhiên, giai đoạn cách mạng mới cũng đặt ra c

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

ho thê hệ trê không lì những thách thức, khó khăn trong quá trình thực hiện lý tưởng và hoàn thiện nhân cách, nhất là những tác động cùa mặt trái nên

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay trẻ, nhằm phá hoại lực lượng hùng hậu cúa cách mạng Lào, đội quân dự bị tin cậy cúa Dàng. Trước lình hình dó, dòi hỏi Dàng NDCM Lào phài dặc biệt qua

n tâm lành đạo Đoàn thanh niên NDCM Lào, xây dựng Đoàn vững mạnh, đú sức thu hút, tập hựp dông dào các lâng lớp thanh niên trong xà hội di theo con đư Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

ờng cách mạng mà Đáng, Chú tịch Cay Xón Phôm Vi Hán và nhân dân Lào dà lựa chọn.Trong những nâm qua, vấn đê Đáng lành đạo Đoàn thanh niên NDCM l.ào nó

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

i chung, các câp bộ dàng lành dạo tô chức Doàn cùng câp nói riêng, đà được các cấp úy đãng, các nhà nghiến cún lý luận và hoạt động thực tiễn quan3tầm

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay lành đạo Đoàn thanh niên NDCM Lào đạt kết quà tốt, các cap uỷ đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo tõ chức Đoàn Thanh niê

n cùng cẫp, đó là một trong nhừng nhân tô quan trọng tạo nên sự lành đạo Đoàn của toàn Đảng.Cãp huyện là địa bàn khá rộng lớn, ở đó có đầy đù các tầng Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

lớp thanh niên, hoạt động trong các ngành, các lình vực của đời sống xã hội. Huyện còn là địa bàn có thê huy dộng, tập hợp sõ dông thanh niên dê tiến

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

hành các hoạt động với quy mô lớn. Trong tống thê hệ thõng chính trị nói chung, huyện đóng vai trò đặc biệt quan trọng là nơi triền khai chù trương,

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nayuyện, là câu nôi giữa tỉnh với bàn nên có nhiều điều kiện thuận lợi để huy động, tập hợp thanh niên, tranh thủ sự giúp dở cùa cãp mình. Song các hoạt

dộng cùa thanh niên chi đúng hướng, dem lại kết quả khi dược sự lãnh dạo của Đảng mà trực tiẽp là Huyện úy và các cầy ủy đàng cơ sở trong huyện. Vì vậ Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

y, tăng cường sự lành đạo của Huyện ủy đối với tố chức Đoàn thanh niên NDCM huyện là rãt cân thiết trong điêu kiện hiện nay.Trong những năm qua, cùng

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

với việc lành dạo, tố chức thực hiện tôt các nhiệm vụ chính trị, kinh tê - xà hội cùa huyện, đáng bộ huyện Xay Cham Phon, linh Bo Li Kham Xay đã luôn

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện naypháp luật của Nhà nước vê công tác thanh niên; xây dựng các chú trương, nghị quyết, quy chê làm việc, ...phù hợp với lình hình thực tê cùa công lác Đo

àn và phong trào thanh thiếu4nhi huyện; lânh đạo chính quyền, các ngành, Mặt trận Tõ quốc và các đoàn thế chính trị - xà hội, xây- dựng quy chê, phối Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

hợp hoạt động chặt chè, thường xuyên với tố chức Đoàn và hoạt động của thanh niên. Tuy nhiên, bên cạnh nhữìig ưu điếm, trong quá trình lầnh đạo đối vớ

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

i Đoàn thanh niên NDCM Lào ở huyện, cùng còn nhừng hạn chê nhu': sự nhận thức và trách nhiệm của một sô tõ chức cơ sở đàng, cán bộ, đàng viên đối với

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay và đoàn viên, thanh niên; quy chê phôi hợp hoạt động giừa chính quyên, các ngành, MTTQ và các đoàn thế chính trị - xã hội với Đoàn Thanh niên chưa đô

ng bộ, chặt chè; chưa đê ra các chương trình, dự án nhâm phát huy tiềm năng của đoàn viên, thanh niên vào công cuộc xây dụìig và phát triển kinh tế, v Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

ãn hóa - xã hội, quốc phòng -an ninh...của dịa phương, dơn vị.Đẽ phát huy những Ifu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điếm; xây dựng Đoàn vừng mạn

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

h, dủ sức thu hút, tập hợp và phát huy mạnh mè vai trò của thanh niên trong công cuộc dối mới trên địa bàn huyện, đòi hỏi Huyện uỷ Xay Cham Phon phải

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nayNDCM Lào huyện Xay Cham Phon, tinh Bo Li Kham Xay, nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay” đẽ làm đê tài khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành chính trị

phát triền.2.TÌI1I1 hình nghiên cửu liên quan đến đê tàiQua khảo sát của tác giả, dê tài đà dược nghiên cứu dưới nhiêu góc dộ khác nhau, thẽ hiện tro Khóa luận huyện ủy lãnh đạo đoàn thanh niên ndcm lào huyện xay cham phon, tỉnh bo li kham xay, nước chdcnd lào trong giai đoạn hiện nay

ng các đê tài như:

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN

MỤC LỤCMỜ ĐẦU................................................1NỘI DUNG..............................................8CHƯƠNG 1: HUYỆN ÚY LÃNH ĐẠO ĐOÀN