KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG BẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÀN THẠC sỉNGHIÊN cú’u XÁC ĐỊNH NHŨNG HÌNH THỀ THỜI TIẾT GÂY NÊN C ỤC Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc BộĐOAN MỘT so YÉU TÓ KHÍ HẬU CHÍNH TRÊN KHƯ vực BẤC BỌCHUYÊN NGÀNH: KHÍ TƯỢNG - KHÍ HẬU HỌCNGIYẺNÌTIỊ Till HÒAHÀ NỘI, NẢM 2018BỢ TÀI NGUYÊN VÀ MỎI TRƯỜN

GTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÃN THẠC SÌNGHIÊN CƯU XÁC DỊXH NHƯNG HÌNH THÉTHÒÌ TIẾT GÂY NÊN cực ĐOAN MỌT so YÉU TO KHÍ ILW CHÍN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

H TRÊN KHI vực BẤC BỘCHI YÊN NGHÀNH : KHÍ TƯỢNG - KHÍ IIẠI HỌCHọc viên thực hiện: NGUYÊN THỊ THI* HÒAl.ớp: CIĨ2B.K Khóa: 2016 - 201 <8Người hướng dẫn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

khoa học: PGS. TS. Nguyễn Viết LànhHà Nội - Nám 2018CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI('án bộ hưởng dần chín

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG BẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÀN THẠC sỉNGHIÊN cú’u XÁC ĐỊNH NHŨNG HÌNH THỀ THỜI TIẾT GÂY NÊN C ỤC Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộtại:IIỌI ĐONG C HAM LƯẠN VÃN THẠC sìTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ILÀ. NỘINgày 22 (háng 09 năm 2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan các nội dung

, số liệu, kết quà nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bỗ trong bat kỳ công trình nào khác.(Ay vả ỊỊhi rỏ họ lên)Nguyền rhị Thu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

HoàLÒI CẢM ƠNLuận văn thạc sì chuyên ngành Khi tượng-Khí hậu học “Nghiên cứu xác định những hình thế thời tiết gây nên Cực đoan một số yểu tố khí hậu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

chính trên khu vực Bắc Bộ" đà hoàn thành tháng 7 nàm 2018. Trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vàn, tác già đà nhận được rất

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG BẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÀN THẠC sỉNGHIÊN cú’u XÁC ĐỊNH NHŨNG HÌNH THỀ THỜI TIẾT GÂY NÊN C ỤC Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộg dẫn và giúp dờ trong quá trình nghiên cửu và hoàn thành luận vàn nãy.Tác giá xin bày tô lòng bict

i học Tài nguyên và Môi tnrỡng Hà Nội dà giãng dạy. truyền dạt kiến thức, lạo diều kiện vã Inrớng dần trong suốt quá trình học lập và thực hiện luận v (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Những Hình Thế Thời Tiết Gây Nên Cực Đoan Một Số Yếu Tố Khí Hậu Chính Trên Khu Vực Bắc Bộ

ân.Xin chân thành câm

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG BẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÀN THẠC sỉNGHIÊN cú’u XÁC ĐỊNH NHŨNG HÌNH THỀ THỜI TIẾT GÂY NÊN C ỤC Đ

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG BẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÀN THẠC sỉNGHIÊN cú’u XÁC ĐỊNH NHŨNG HÌNH THỀ THỜI TIẾT GÂY NÊN C ỤC Đ