KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         133 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỌILÊ ĐĂNG NGỌCLUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MÓI TƯƠNG QUAN GIŨA HÀM LƯỢN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông CầuNG CÁC KIM T.OẠĨ DÒNG, CHÌ, CADĨMĨ TÍCH LŨY TRONG ĐỘNG VẶT ĐÁY KHÔNGXƯƠNG SÓNG Cỡ LỚN VÀ TRÀM TÍCH SÔNG CẢUCHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MỎI TRƯỜNGHÀ NỌL NĂM

2019Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILÊ ĐĂNG NGỌCLUẬN VÀN THẠC sĩNGTĨTÊN CỬU XÁC DỊNĨĨ MÔI TƯƠNG QUAN GĨƯA HÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

M LƯỢNG C ÁC KIM LOẠI ĐỒNG, CHÌ, CAD1M1 LÍCH LŨY TRONG ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNGXƯƠNG SÓNG Cỡ LỚN VÀ TRẪM TÍCH SÔNG CÂUCHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÀ S

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

Ô: 8440301NGƯỜI 111 ÓNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS.TS. NGUYÊN THỊ HỎNG HẠNH2.TS. BÙI THỊ THƯHÀ NỘI, NĂM 2019CÔNG TRÌNH ĐƯỢC' HOÀN 1 HÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỌILÊ ĐĂNG NGỌCLUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MÓI TƯƠNG QUAN GIŨA HÀM LƯỢN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu Nguyen Thị I lảCán bộ chẩm phân biện 2:TS. Dương Thị ỉ.ịmI .uận vãn thạc sì dược bảo vệ tại:HỘI DÕNG CHÂM LUẬN VÂN THẠC sì TRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘINgày 16 iháng 01 nam 2019LÒI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu cua tôi dưới sự hướng dần cua PGS.TS. Nguyền Th (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

ị Hồng Hạnh và TS. Bùi Thị Thư. ('ác số liêu, kết quá nghiên círu trong luận vãn đều dam báo tính trung thực, khoa hoc và chưa dược công bố trong bai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Mối Tương Quan Giữa Hàm Lượng Các Kim Loại Đồng, Chì, Cadimi Tích Lũy Trong Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn Và Trầm Tích Sông Cầu

kỳ còng (rình khoa học nào bời một lác giã khác.Một sô kết quâ trong nghicn cứu này được sự hò trọ kinh phi lừ đề lài câp Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỌILÊ ĐĂNG NGỌCLUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MÓI TƯƠNG QUAN GIŨA HÀM LƯỢN

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỌILÊ ĐĂNG NGỌCLUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MÓI TƯƠNG QUAN GIŨA HÀM LƯỢN