KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         74 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDÀO THỊ BÁCH DIỆPNGHIÊN cứu XÁC ĐĨNH HÀM LƯỢNG VÉT SELEN TRONG MỌT so LOẠI THựC PHÀMBẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMP

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa TanPE HÒA TANLUẬN VĂN THẠC sỉ HÓA HỌCTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDÀO THỊ BÁCH D1ẸPNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÉT SELEN

TRONG MỘT SỐ LOẠI THựC PHÀM BANG PHƯƠNG PHẤP VON-AMPE HÒA TANNgành: Hóa phân tính Mã số: 8.44.01.18LUẶN VĂN TĨTẠC sĩ ĨĨÓA nọcNgười hướng dẫn khoa học (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

: PGS.TS Dương Thị Tú AnhTHÁI NGUYÊN - 2018LÒI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan Luận vân “Nghiên cứu xác định hàm lượng vêt Selcn trong một số loại thực phàm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

hang phương pháp Von-Anipe hoà lan” là do ban thân (ôi thực hiện. Các số liệu, két qua trong luận vàn là trung thực. Nếu sai sự thật tôi xin chịu trác

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDÀO THỊ BÁCH DIỆPNGHIÊN cứu XÁC ĐĨNH HÀM LƯỢNG VÉT SELEN TRONG MỌT so LOẠI THựC PHÀMBẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMP

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tanợc bày to lòng cam on chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo PGS.TS Duvng Thị Tú Anh. người dà định hướng, chi bảo và tận tinh giúp dờ em trong SUÔI q

uá trình học tập và nghiên cứu.Em xin gửi lời câm ơn den Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa Hóa học - Trường Dại học Sư phạm - Dại học llìái (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

Nguyên, các Thầy Cô giáo trong khoa, các bạn học viên lớp Cao học Hóa Phán lích K24 dà giúp dờ tạo điều kiện đề chúng em có CƯ hội được học tập. nghi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

ên cứu và hoàn thiện luận vãn của mình.Em xin gưi lời cam on đến Ban Giám hiệu Trường 1 Hlyl Việt Bắc- Lạng Son. các bạn dong nghiệp vã gia dinh dà lu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDÀO THỊ BÁCH DIỆPNGHIÊN cứu XÁC ĐĨNH HÀM LƯỢNG VÉT SELEN TRONG MỌT so LOẠI THựC PHÀMBẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMP

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan và kiến thức còn hạn ché nên luận vãn sè không tránh khoi những sai sót. Vì vậy. cm rất mong nhận được sự giúp đờ. góp ý từ thầy cô và các bạn.Em xin

chân ĩ/ìành cảm ơn!Thái NịỊitỵên. iháng 8 nam 2ỒỈ8Học viênDào Thị Bách DiệpiiMỤC LỤCTrangLỜI CAM ĐOAN................................................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

..........iLỜI CAM ƠN...........................................................iiMỤC LỤC.............................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hàm Lượng Vết Selen Trong Một Số Loại Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Von - Ampe Hòa Tan

iiiMỘT SO KÍ ỈỈIẸU VÀ CHỪ V1ÉT TÁT......................................iv

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDÀO THỊ BÁCH DIỆPNGHIÊN cứu XÁC ĐĨNH HÀM LƯỢNG VÉT SELEN TRONG MỌT so LOẠI THựC PHÀMBẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMP

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMDÀO THỊ BÁCH DIỆPNGHIÊN cứu XÁC ĐĨNH HÀM LƯỢNG VÉT SELEN TRONG MỌT so LOẠI THựC PHÀMBẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMP