KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1LUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHAT KHÍ Ô NHIẺM TỪ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ HOẠT DỘNG ĐÓI ROM RẠ VÙNG TÂY NAM BộCHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGHÒ TĨƯONG TTĨẤOHÀ NỘI, NẤM 2018Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGU

YÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI • • •LUẬN VÃN THẠC sĩNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHÁT KHÍ Ô NHIÊM TỪ HOẠT DỌNG ĐÓT ROM RẠ VÙNG TÂY NAM BộHồ HƯƠN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

G THẢOCHUYÊN’ NGÀNH: KHOA Học MÔI TRƯỜNG MÀ SÔ: 8440301NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC TS.ĐÀO i llANII DƯƠNG TS.PĨĨẠM THỊ MAĨ THÁOHANOI, NĂM 2018CÔNG TRỈNH B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

UỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1Cán bộ hướng dần chính 1: TS. Đào Ihãnh DươngCán bộ hướng dẫn chính 2: 1 s. Phạm Thị M

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1LUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHAT KHÍ Ô NHIẺM TỪ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam BộVÃN THẠC sĩ TRƯỞNG DẠI HỌC TẢI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 4 iháng 9 năm 20ISLỜI CAM ĐOANĐề tài này ià một phần trong đề tài: "Nghiên cửu xác địn

h hệ số phát thai khí nhà kính lừ hoạt động đốt hở các phu phẩm nông nghiệp (trấu, rơm rạ) vùng Tây Nam Bộ do TS. Phạm Thi Mai Thảo làm chu nhiệm đề t (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

ài. TÒI xin cam đoan các nội dung, số liệu, kết quà nêu trong luận văn là công sức cua cá nhân tôi. hoàn toàn trung thực chưa từng được ai công bố tro

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

ng bất kỳ công trình này.TÁC GIÀ LƯẶN VÃNHồ Hương TháoLỜI CẤM ƠNĐề hoàn thành luận văn này tòi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu săc nhắt tới TS. Đoàn Thành

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1LUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHAT KHÍ Ô NHIẺM TỪ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bội lời càm ơn tới cô giáo Phạm Hồng Phương, cô giáo Trinh Thi Thắm, thầy giáo Lê Vãn Sơn. thay giáo Nguyền Thành Trung và các thành viên trong nhóm ngh

iên cứu đà hỗ trợ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.Trong suốt quá trình hoc tập và nghiên cứu tại trường, tôi đà nhận được sự hướng dần và giúp đờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

tận tình cùa lập thể các Thầy. Cô giáo trong Khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và MÔI trường Hà Nôi. Tôi xin ghi nhận và biết ơn sự giúp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

đờ quý báu của các Thầy. Cô.Tôi xin trân trọng cám ơn Lành đạo Chính quyền đia phương và bà con nông dân tinh An Giang đà nhiệt tình hồ trơ. hợp tác

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1LUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHAT KHÍ Ô NHIẺM TỪ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộghiệm Viện công nghệ Môi trường -Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. tỏi xin trân trọng cám ơn.Tôi xin gữi lời câm ơn tới đề lãi: "Nghiên cứu xác định hệ

số phát thãi khí nhà kính tử hoạt động đốt hở các phụ phẩm nông nghiệp (trẩu, rơm rạ) vùng Tây Nam Bộ’’ - Mả số Mã số: TNMT. 2017.05.18 đà hồ trợ kin (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xác Định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí Ô Nhiễm Từ Hoạt Động Đốt Rơm Rạ Vùng Tây Nam Bộ

h phi đề tỏi hoàn thành luận vân.

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1LUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHAT KHÍ Ô NHIẺM TỪ

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1LUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÁC ĐỊNH HẸ SÓ PHÁT THẢI CÁC CHAT KHÍ Ô NHIẺM TỪ