KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DAI nọc sư PHẠMLÊ MINH NGỌCNGHIÊN CỨU VẤN ĐÈ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ỏ TỈNH YÊN BÁILUẶN VĂN THẠC sĩ KHOA IIỌC DỊA LÍTHÁT NGUYÊN,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái, 2014Sô hóa hởi Tiling làm Học ìiệnhưfí://www. ỉrc-tnu.edu. vn/ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNtrường dại học sư phạmLÊ MINH NGỌCNGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ NGHÈO VÀ GIẢM N

GHÈO Ỏ TỈNH YÊN BÁIChuyên ngành: Địa lí học Mil số: 60310501LUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC ĐỊA LÍNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: TS. NGl YÊN VIỆT TIÊNTHÁI NGUYÊN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

, 2(114.$'<) hóa bới TrunỊỊ lâm Học ìiệuhttp://www. ĩri ’fnii.edu. vn/LỜI CAM ĐOANTôi xin cant đoan đậy là công trinh nghiên cừu cua tôi, các sô liệu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

ních (lẫn có nguồn gôc rõ tàng. Kêt quá trong luận lân chim cỉuựv câng hô trong hát cứ công trình nghiên cứu nào khác.Tác giàLè Minh Ngọcsố hóa bời Tr

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DAI nọc sư PHẠMLÊ MINH NGỌCNGHIÊN CỨU VẤN ĐÈ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ỏ TỈNH YÊN BÁILUẶN VĂN THẠC sĩ KHOA IIỌC DỊA LÍTHÁT NGUYÊN,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái ien, người đà hướng đản lận lình cho lôi irong SUÔI quá trình học lập nghiên cím và hoàn thành luận vãn .l en cùng xin bày ló lòng biêl em sâu sác ló

i các thây cô giáo trong khoa DỊa lí, Phông Sau dại học. Trưởng Đại học Sư phạm Thãi Nguyên, dà tạo diều kiện giúp dờ dê lôi hoàn thành luận văn này.X (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

in chân thành cám ơn vãn phòng UBND tinh Yên Bái. Sở Lao dộng - Thương binh và xà hội linh Yên Bãi. ('ục thông kê lình. Sờ kè hoạch đâu lư. Chi (’uc D

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Bái

ân So Và KIIIIGĐ Tinh Yên Bái. bạn bè dồng nghiệp, người thân trong gia dinh, các bạn học viên cao học lớp Dịa Lí K20 đà giúp đờ, động viên tôi irong

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DAI nọc sư PHẠMLÊ MINH NGỌCNGHIÊN CỨU VẤN ĐÈ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ỏ TỈNH YÊN BÁILUẶN VĂN THẠC sĩ KHOA IIỌC DỊA LÍTHÁT NGUYÊN,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Vấn Đề Nghèo Và Giảm Nghèo Ở Tỉnh Yên Báig tàm Học liệuhrtpĩ/Ai’ww. Irc-fnu.edu, vn/MỤC LỤC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DAI nọc sư PHẠMLÊ MINH NGỌCNGHIÊN CỨU VẤN ĐÈ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ỏ TỈNH YÊN BÁILUẶN VĂN THẠC sĩ KHOA IIỌC DỊA LÍTHÁT NGUYÊN,