KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         292 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

EJ.—— -----------------------Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Bộ VÀN HOA, THẺ 1 HAO VÀ DU LỊCH TRƯỞNG ĐẠI HỌC THE DỤC THE THAO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH....IO QNGUY

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần ThơYÊN TIĨANĨĨ LIÊMNGHIẾN cửu XÂY DựNG CĨIƯƠNG TRÌNH CĨTUYÊN SẤU MÒN BÓNG CHUYỀN C HO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỊ c 1HẼ CHÁT TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THOLUẬN ÁN T1

ÉN Sì GIÁO DỤC HỌCTP. Hồ Chí .Minh - 2019Ì1IfBJ .. .. , ...BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ VÃN HÓA, THẾ THAO VÀ 1)1 LỊCHTRƯỜNG ĐẠI HỌC THE DỤC THE THAO THÀNH (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

PHÓ HÒ CHÍ MINH.....Vi £3 C5 - - - -NGUYÊN THANH LIÊMNGHIÊN CỨU XÂY DỤNG CHUÔNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN BÓNG CĨIUYÈN CHO SINH VĨÊN NGÀNH GIÁO DỤC TTĨẺ C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

HÁT TRƯỜNG DẠT nọc CẤN TĩĩơNgành: Giáo dục họcMã số: 9140101LUẠN ÁN TIÉN sỉ GLÍO DỤC HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS. TS Nguyền l iên l iến2.TS. Vù

EJ.—— -----------------------Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Bộ VÀN HOA, THẺ 1 HAO VÀ DU LỊCH TRƯỞNG ĐẠI HỌC THE DỤC THE THAO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH....IO QNGUY

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ thực và chưa từng dược ai còng bố trong bất kỷ công trình nào.Tác giã luận ánNguyen Thanh LiêmMỤC LỤCDẠT VÁN DÍ:.....................................

................................1Chương 1TỎNG QUAN CÁC VẤN DẺ NGHIÊN cừu.................................................41.1.Quan điềm của Dáng và Nh (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

à nước về cồng tác đào lạo cán bộ TĐTT trong giaidoạn hiện nay...................................................................41.1.1.Quan điếm, chủ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Chuyên Sâu Môn Bóng Chuyền Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Cần Thơ

trưong cứa Dâng và Nhà nước về cõng tác TĐTT tronggiai doạn mới............................................................41.1.2.Công lác quan lý nh

EJ.—— -----------------------Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Bộ VÀN HOA, THẺ 1 HAO VÀ DU LỊCH TRƯỞNG ĐẠI HỌC THE DỤC THE THAO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH....IO QNGUY

EJ.—— -----------------------Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Bộ VÀN HOA, THẺ 1 HAO VÀ DU LỊCH TRƯỞNG ĐẠI HỌC THE DỤC THE THAO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH....IO QNGUY