KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         201 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỌIPHẠM NGỌC HÃIPHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÔNG CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ TRO

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo DụcONG Bôì CẢNH ĐÔI MỚI GIÁO DỤCLUẬN ÁN T1ÉN Sĩ GIÁO DỤC HỌCHÀ NỘI - 2014BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỌIPHẠM NGỌC IIẢIPHÁT TRIỂN ĐỘI

NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH ĐÔÌ MỚI GIÁO DỤCChuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số: 62.14.01.14L (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

UẬN ÁN T1ÉN SÌ GIÁO DỤC HỌCNgười hưởng (lẫn khoa học: 1. PGS. IS PHẠM KHÁC CHI O.\G2. PGS. TS PĨĨAN MĨNĨĨ TTF.NHÀ NỘI-2014iiI.ỜI CAM ĐOANTòi xin cam d

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

oan dây ìà cóng trình nghiên cứu của riêng tôi, các so liệu và kết quả nghiên cừu trong luận án là trung thực và chưa lừng dược cóng bô trong bàt kỷ m

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỌIPHẠM NGỌC HÃIPHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÔNG CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ TRO

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dụcm ơn:PGS. TS. Phạm Khác Chương và PGS. TS. Phan Minh Tiến, người thầy, người hường dan khoa học da tận tình giúp dờ. chi bão. hường dan tỏi trong suốt

quả trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.Ban Giâm hiện: Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học sư phạm Hà Nội.Khoa Quan lý Giáo dục trường Đại họ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

c sư phạm Hà Nội.Quí Thầy giáo. Cò giáo dà giang dạy. giúp dờ tỏi trong qua trình học lập và nghiên cứu.Sờ Giáo dục và Đào tạo. Ban Giâm hiệu, quý Thầ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

y giáo. Cò giáo các trường Cao đãng, Đạt học. Trung học phò thòng trên địa bàn các tinh Tày Ninh, Bình Dương, Bình Phước dà tạo diều kiện thuận lợi, g

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỌIPHẠM NGỌC HÃIPHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÔNG CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ TRO

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dụcn thuận lợi trong suốt quá trình học tập, nghiên cửu và hoàn thành luận án.Hà Nội, thảng năm 2014TÁC GIA LUẬN ẤNPhạm Ngọc HãiivMỤC LỤCTrangTrang phụ b

ìa...................................................................i (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỌIPHẠM NGỌC HÃIPHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÔNG CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ TRO