KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         293 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRI ’ÔNG DẠI HỌC VINHHOÀNG SỸ HÙNGPHÁT TR1ẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ CÓT CÁN THEO TIÉP CẠN NĂNG LựcLUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng LựcÁN T1ÉN sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNGHỆ AN - 2019JzU{Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHHOÀNG SỸ HÙNGPHÁT TRI ÉN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG H

ỌC cơ SỞ CÓT CÁN THEO TIẾP CẬN NÀNG LỤCChuyên ngành: Ọuàn lý giáo dục Mà số: 9 14 01 14LUẬN ÁN TIỀN sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCXgưởi hướng dẫn khoa học:GS.TS (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

. THÁI VĂN THÀNHNGHẸ AN - 2019iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án “Phát triển dội ngũ cán bộ quản lý trường THCS cốt cán theo tiếp cận nâng lực” là

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

công trình nghiên cứu khoa học cúa riêng tồi. Các nội dung trình bày trong luận án là kết quả nghiên cửu do lôi thực hiện trên cơ sơ kế thừa và có trí

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRI ’ÔNG DẠI HỌC VINHHOÀNG SỸ HÙNGPHÁT TR1ẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ CÓT CÁN THEO TIÉP CẠN NĂNG LựcLUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lựcrừng được công bố dưới bắt cứ hình thức nào.Vinh. ihárỉỊỊ 6 năm 20 ì 9Tác già luận ánHoàng Sỹ HùngiiLời CÁM ƠNĐổ hoàn thành nghiên cứu luận án ‘‘Phát

triển đội ngù cán bộ quàn lý trướng THCS cốt cán theo tiếp cận nâng lực”, tác gia dà nhận dược sir giúp dờ cua nhiều tổ chức và cá nhân.về phía lố chứ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

c, xin trân trọng cam ơn Trường Đại học Vinh dà mang lại cơ hôi học tập nghiên cứu trình độ tiến sỹ. chuyên ngành Quán lý giáo dục cho nghiên cứu sinh

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

. Xin trân trọng cam ơn sự giúp đờ cua Khoa Giáo dục; phòng Đào tạo Sau dại học. Trường Dại học Vinh đà tạo điều kiện ớ mức tốt nhất cho nghiên cứu si

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRI ’ÔNG DẠI HỌC VINHHOÀNG SỸ HÙNGPHÁT TR1ẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ CÓT CÁN THEO TIÉP CẠN NĂNG LựcLUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực biệl biết ơn giang viên hướng dần là Giáo sư. I iền sì rhái Vân Thành. Tha\ đà tạo điêu kiện và giúp đờ nghiên cứu sinh trong suối quá trình thực hiệ

n nghiên cứu luận án. dà chì báo lận lình và là nguồn động viên rất lớn đề nghiên cứu sinh có thể kiên trì thực hiện luận án cúa mình.Đế thực hiện ngh (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

iên cứu luận án. lác gia cùng nhận dược sự giúp dờ dặc biệl lừ các thầy có từ các Sờ Giáo dục và đào lạo. các Phòng Giáo dục và đào lạo, các trường T1

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực

ỈCS các linh Bắc Trung bộ irong việc Ira lời các phiếu khao sát; sự dộng viên, giúp dở. tạo điều kiện rất nhiều từ người ihàn irong gia đinh, đồng ngh

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRI ’ÔNG DẠI HỌC VINHHOÀNG SỸ HÙNGPHÁT TR1ẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ CÓT CÁN THEO TIÉP CẠN NĂNG LựcLUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng LựcTác già luận ánHoàng Sỹ HùngiiiMỤC LỤCTrang

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRI ’ÔNG DẠI HỌC VINHHOÀNG SỸ HÙNGPHÁT TR1ẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ CÓT CÁN THEO TIÉP CẠN NĂNG LựcLUẬN Á