KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         174 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cua riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ trong bất kỳ công trình nào khác.Tác giá luận ÚnTrần Hửu BangiiLỜI CẢM ƠNLuận án được thực hiện dưới dự hướng dản trực tiếp của PGS.TS. Lê Văn Bách v

à TS. Nguyền Mạnh Hùng - nhùng người thay đà tận tình hướng dần và định hướng khoa học: tạo diều kiện thuận lợi và giúp dờ tác giã trong suốt quá trìn (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

h học tập. nghiên cứu đê hoàn thành luận án.Trong quá trình làm luận án. tác giã đà nhận dược sự hồ trợ và giúp đờ nhiệt tình cũa quý thầy cô giáo, cá

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

c nhà khoa học thuộc Bộ món Đường bộ. Bộ môn Vật liệu Xây dựng, Bộ môn Đường ô tô sân bay - Trường Đại học Giao thông vận tài và GS.TS. Bùi Xuân Cậy.

LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cua riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam BộTS. Đặng Thị Thanh Lê. TS. Lương Xuân Chiếu. TS. Thái Khắc Chiến. Tác giâ xin chân thành câm ơn.Để hoàn thành luận án. tác gia trân trọng cam ơn các c

ơ quan dà tạo mọi diều kiện giúp đờ: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tài; Trung tâm Khoa học Công Nghệ GTVT: Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tài (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

tại TP. Hô Chi Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng - LAS-XD 143 cùa Trường Đại Học Bách Khoa Tp-HCM: Viện khoa

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

học Thủy lợi Miền Nam; Phòng thí nghiệm Kiểm dinh Xây dựng LAS - XD 498 cùa Liên hiệp khoa học địa chất - Kiểm định nền móng - Xây dựng - Sài gòn: Phò

LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cua riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ: Phòng Đào tạo Đại học và Sau dại học nhiệt tình giúp dờ và cung cấp các tài liệu quý báu đê tác giã hoàn thành luận án này.Tác già luận ánTrần Hùm B

ảngiiiMỤC LỤCTrang.MÒ DẢU11.Sự cần thiết cua việc nghiên cứu12.Mục đích nghiên cứu cùa luận án33.Phạm vi nghiên cứu cúa luận án34.Phưtmg pháp nghiên c (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

ứu45.Bố cục cua luận án46.Những đóng góp mới của luận án47.Ỷ nghĩa khoa học và thực tiền5Chương 16TONG QUAN VÉ VẠT LIẸU NANO SiOi VÀ SILICA FUME LÀM P

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

HỤ GIA CHO BÊ TÔNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG MẠ I DƯỜNG Ô TÔ61.1Tống quan về vật liệu nano và ứng dụng cúa vật liệu nano trong bê tông61.1.1 Định nghía v

LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cua riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ xi mỉing sử dụng phụ gia nano SĨÕ2 và silica Fumetrên thế giới81.2.1.1 Các nghiên cứu úng dụng vật liệu nano SiO’ vào trong bê tông81.2.1.2 Các nghiê

n cứu ứng dụng vật liệu silica Fume vào (rong bê tông161.2.2Nghiên cửu ứng dụng bẽ lông xi mảng sir dụng phu gia nano SÌO2 và silica Fumeở Việt Nam171 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

.2.2.1Phụ gia khoáng silica từ tro trấu và nano S1O2 từ tro trấu171.2.2.2Phụ gia khoáng silica Fume201.3Các thông sổ chủ yếu của vật liệu bè lông xi m

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Vật Liệu Nano Sio2 Điều Chế Từ Tro Trấu Và Silica Fume Làm Phụ Gia Cho Bê Tông Xi Măng Trong Xây Dựng Đường Ô Tô Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

àng cho thiết kê kết cầu lììặl đường

LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cua riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố

LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cua riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook