KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         178 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GI AO THÒNG VẶN TẢIĐẶNG THÉ HIẾNNGHIÊN CỬU XÂY DỤNG CHIẺN Lược MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG QUY MÔ LỞN Ở

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam VIỆT NAMLUÂN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾHÀNỌI-2019Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC GIAO THÔNG VẠN TÁIĐÃNG THÉ HIÊNNGHIÊN cưu XÂY DựNG CHIÊN Lược MARKETING

CỬA DOANH NGHIỆP XÂY DựNG QUY MÔ LỚN Ở MẸT NAMLUẬN ÁN TIÊN SỸ KINH TÊNgành: QUÀN LÝ XÂY DỰNG Mã số: 9.58.03.02Người hướng (lẫn khoa học: 1/ GS-TS. Ng (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

uyễn Đăng Hạc 2/ PGS-TS. Đặng Thị Xuân MaiHÀ NỘI - 2019.MỤC LỤCTrang Lời cám ơn.......................................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

..............................................1Lời cam đoan...........................................................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GI AO THÒNG VẶN TẢIĐẶNG THÉ HIẾNNGHIÊN CỬU XÂY DỤNG CHIẺN Lược MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG QUY MÔ LỞN Ở

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt NamillDanh mục các bang, biêu........................................................................................................VDanh mục các sơ đồ.

hình vẽ..................................................................................................viiMỠ ĐẢƯ................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

..................................................................................... 1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN CÁC CÒNG TRÌNH NGHIÊN cứu CÓ LIÊN QUAN ĐÉN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

ĐÊ TÀI LUẬN ÁN.............................................................................................................61.1Cáccông trinh nghiêncứu

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GI AO THÒNG VẶN TẢIĐẶNG THÉ HIẾNNGHIÊN CỬU XÂY DỤNG CHIẺN Lược MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG QUY MÔ LỞN Ở

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Namnh nghiêncửu ve xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp101.2Các công trình nghiêncứu cùa các tác già nước ngoài................................

....................................131.2.1Cáccòng trinh nghiên cứu về hoạt dộng marketing cũa doanh nghiệp........................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

............141 2.2Các còng trinh nghiêncứu về xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp151.3Nhận xét và xác định khoáng trống nghiên cứu........

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

....................................................................16Kết luận chương 1...............................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GI AO THÒNG VẶN TẢIĐẶNG THÉ HIẾNNGHIÊN CỬU XÂY DỤNG CHIẺN Lược MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG QUY MÔ LỞN Ở

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam.....................................................................................192.1Chiến lược marketing trong chiền lược kinh doanh của doanh n

ghiệp.......................................................192.1.1Khái niệm về chiến lược kinh doanh cua doanh nghiệp................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

.....................................192.1.2Chiên lược marketing của doanh nghiệp.....................................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

..............202.2Các thành phần cua marketing hồn hợp....................................................................................352.2.1Sân

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GI AO THÒNG VẶN TẢIĐẶNG THÉ HIẾNNGHIÊN CỬU XÂY DỤNG CHIẺN Lược MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG QUY MÔ LỞN Ở

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Namệp...........................................................................................42

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GI AO THÒNG VẶN TẢIĐẶNG THÉ HIẾNNGHIÊN CỬU XÂY DỤNG CHIẺN Lược MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG QUY MÔ LỞN Ở