KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THƯẶT TRUNG ƯƠNGvũ DUY HIÉUQUẢN LÝ NHÀ NUỚCVẺ THIÉT CHÉ VĂN HÓA Ó HUYỆN KIẺN THỤY, THÀNH PHÓ HẤT PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải PhòngHÒNGLUẠN VĂN TTTẠC sĩ QUẤN LÝ VÃN TĨÓA Khóa 6 (2016-2018)Hà Nội. 2018BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐẢO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNGvũ DUY HĨÉUQUẢ

N LÝ NHÀ NƯỚC VẺ THIÉT CHÉ VÃN HÓA Ỏ HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHÓ HAT PHÒNGLUẬN VÀN THẠC sỉ ('huyên ngành: Quán lý Văn hóa Mà số: 831.9042Người hướng dẫ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

n khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan ThanhHà Nội. 2018LỜI C AM ĐOANTói xin cam đoan đỏ tài luận văn “Quàn lý nhà nước vê thiêt chê văn hóa ứ huyện Kiên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

Thụy, thành phô Hai Phòng" là công trinh nghiên cửu cùa riêng lôi dưới sự hướng dần khoa học cùa PGS.TS. Nguyền Thị Lan Thanh.Các trích dan. bang biêu

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THƯẶT TRUNG ƯƠNGvũ DUY HIÉUQUẢN LÝ NHÀ NUỚCVẺ THIÉT CHÉ VĂN HÓA Ó HUYỆN KIẺN THỤY, THÀNH PHÓ HẤT PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòngôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.Hà Nội. ngày 18 tháng 12 năm 20 J 8Tác già luận vănVũ Duy Hiếu9fDANH MỤC CHỬVIẾT TẢTCTQGChính trị quôc giaBQỈ.Ban qu

ản lýBTCBan tò chứcDSVHDi săn vãn hóaĨỈDNDHội dồng nhân dânI.SVHLịch sử vãn hóaNxbNhà xuất bànTPThành phốTrT rangƯBNDúy ban nhân dânVHDTVãn hóa dân tộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thiết Chế Văn Hóa Ở Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

cVĨĨTTVãn hóa thông tinVĨĨ&TTVãn hóa và Thông tinVH IT & DLVân hóa Thông tin và Du lịch

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THƯẶT TRUNG ƯƠNGvũ DUY HIÉUQUẢN LÝ NHÀ NUỚCVẺ THIÉT CHÉ VĂN HÓA Ó HUYỆN KIẺN THỤY, THÀNH PHÓ HẤT PH

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THƯẶT TRUNG ƯƠNGvũ DUY HIÉUQUẢN LÝ NHÀ NUỚCVẺ THIÉT CHÉ VĂN HÓA Ó HUYỆN KIẺN THỤY, THÀNH PHÓ HẤT PH