KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGTẠO DỌNG Lực LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH MÍA' 189 - BỌ QUÓC PHÔNGLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÀNH QUẢN TRỊ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc PhòngKINH DOANHCHI YÊN NGÀNH: QUÂN TRỊ KINH DOANHMÃ SÓ: 60340102NGƯỜI HƯỜNG DẢN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Thị Hoàng DanLỜI CÀM ƠNLời câm ơn dầu tiên tòi xin dàn

h cho gia dinh tôi - diêm tựa vừng chắc cùng là nguồn động viên to lớn cho tòi vừng tin vã phẩn đấu qua từng giai đoạn học tập và nghiên cửu. Bên cạnh (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

đó. tói iuôn nhận được sự tận tinh giúp đờ cũa các thầy cô trong khoa Quân trị kinh doanh, trường Đại học Đàn lập Hãi Phòng; các nhà khoa học. các nh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

à quản trị cùng toàn thề Ban Giám Đốc và cán bộ. nhân viên các phòng Lao dộng tiền lương, phòng Tài chinh kế toán. Phông Quan lý chất lượng. Phòng An

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGTẠO DỌNG Lực LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH MÍA' 189 - BỌ QUÓC PHÔNGLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÀNH QUẢN TRỊ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòngđề tài ' Tạo động lực lao động tại công ty TNHH Một thành viên 189-lìộ Quắc Phòng”Đặc biệt tỏi xin chân thành cam ơn TS. Nguyền Thị Hoàng Đan đà tạo m

ọi điểu kiện vả tận tình hướng dần, chi bao và giúp đờ tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.Trong quá trình nghiên cứu. mặc dù đã có nhiều cố gắng đè (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

hoãn thiện luận vãn. nhưng do thời gian, kiến thức còn hạn chế nên chắc chán không thê tránh khòi nhừng thiếu sót. Với tinh thần cầu thị. bán thân tỏ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

i rất mong nhận được nhùng ý kiên đóng góp chân thành cùa mọi người vào nội dung của luận vãn. đê luận văn được hoàn thiện và có thè áp dụng được vào

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGTẠO DỌNG Lực LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH MÍA' 189 - BỌ QUÓC PHÔNGLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÀNH QUẢN TRỊ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòngnội dung của Luận vân là cóng trinh nghiên cứu của cá nhàn tôi, dưới sự hướng dần khoa học cứa TS. Nguyền Thị Hoàng Đan -Trường ĐH Dân Lập Hãi Phòng.N

hùng số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thục và chưa lừng được cóng bố trong bất cứ công ưình nghiên cứu nào trướ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

c dây.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời cam đoan này trước Hội đong.Hãi Phòng, ngày tháng nãm2018Tác giàVù Văn DiễnMỤC LỤCPHAN MỞ ĐAƯ...

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

.................................................................ỉCHƯƠNG 1. Cơ SỎ LÝ LUẬN CHƯNG VẺ TẠO ĐỘNG Lực TRONG CÁC DOANH NGHIỆP................

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGTẠO DỌNG Lực LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH MÍA' 189 - BỌ QUÓC PHÔNGLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÀNH QUẢN TRỊ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng nhu cầu...................................................81.1.2.Khái niệm về động cơ....................................................81.1.3.Khái

niệm về động lực lao động..........................................81.1.4.Khái niệm về tạo động lực lao động......................................91.2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

.Các học thuyết tạo động lực lao động có liên quan.........................91.2.1.Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow...............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên 189-Bộ Quốc Phòng

....91.2.2.Học thuyết hai nhàn tố cùa Frederick Herzberg..........................101.2.3.Học thuyết công bảng của J.Stacy Adams......................

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGTẠO DỌNG Lực LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH MÍA' 189 - BỌ QUÓC PHÔNGLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÀNH QUẢN TRỊ K

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HÀI PHÒNGTẠO DỌNG Lực LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH MÍA' 189 - BỌ QUÓC PHÔNGLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÀNH QUẢN TRỊ K