KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGTư MINH HƯỜNGQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀNĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIẺN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ LongVIỆT NAM- ( III NHÁNH HẠ LONGLUẬN VÀN THẠC sỉ NGÀNH QUẤN TRỊ KINH DOANHCHI YÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÀ SỐ: 60 34 0102NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: T

S. HÒ C HÍ DŨNGMỤC LỤC’DANH MỤC VIF.T TÁT........................................................iDANH MỤC BÁNG....................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

.....................iiDANH MỤC HÌNH...........................................................iii1.Lý do chọn đê lài.................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

.....................I2.rông quan nghiên cứu...................................................23.Mục diclì và nhiệm vụ nghiên cứu....................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGTư MINH HƯỜNGQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀNĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIẺN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long.................66.Kết cấu cua dề tài.....................................................7CHƯƠNG 1: CO SÔ LÝ LUẬN VẼ QUẤN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................81.1.Khách hàng và giá trị thỏa mân khách hàng............................81 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

.1.1.Khách hàng.........................................................81.1.2.Phân loại khách hàng...............................................91.1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

.3.Giá trị và sự thỏa màn giá trị cùa khách hàng.......................111.2.Quán lộ quan hộ khách hàng (CRM)....................................131.2

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGTư MINH HƯỜNGQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀNĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIẺN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long3.Mục liêu cùa CRM..................................................151.3.Một số học thuyết.................................................161.3.1.Mò

hình IDIC......................................................161.3.2.Mô hình chi sô cạnh tranh vê chài lượng - Qci...............................19 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

1.3.3.Mỏ hình chuỗi giá trị cùa Francis Buttle....................................201.4. Mó hình nghiên cứu cùa đề tài................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hạ Long

.................211.4.1.Mô hình áp dụng.............................................................211.4.2.Nội dung cúa quàn trị quan hệ khách hàng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGTư MINH HƯỜNGQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀNĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIẺN V

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGTư MINH HƯỜNGQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀNĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIẺN V